ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outside

AW1 T S AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outside-, *outside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outside(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ด้านนอก, Syn. outdoors, Ant. inside
outside(prep) นอก, See also: ภายนอก, ด้านนอก, Ant. inside
outside(adj) ที่อยู่ด้านนอก, See also: ที่อยู่ข้างนอก, Syn. external, outer, Ant. internal, interior
outside(adj) ที่เป็นไปได้มากที่สุด, Syn. maximum, extreme
outside(prep) นอกจาก, Syn. apart from
outside(n) ข้างนอก, Syn. exterior, Ant. inside
outsider(n) บุคคลภายนอก, See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก, Syn. newcomer, intruder
outsider(n) บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, See also: คู่แข่งที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, ม้านอกสายตา
outside broadcast(n) รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
outside(adj, adv, p) ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outside airอากาศภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside air openingช่องลมภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside plantงานตอนนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
outside interests(n, adj, adv, conj, pron, org)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outsideAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
outsideA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
outsideAll at once we heard a shot outside.
outsideA lot of woman work outside their homes these days.
outsideA Mr Jones is waiting for you outside.
outsideAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
outsideAre there other universes outside our own?
outsideAt 10 o'clock yesterday there were hundreds of people outside.
outsideA young person is waiting for you outside.
outsideBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
outsideCan I make an outside call by this phone?
outsideChildren like playing outside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกราชอาณาจักร(n) outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai Definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต(n) outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai Definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
รอบนอก(n) outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
ด้านนอก(n) outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน
ข้างนอก(n) outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
ข้างนอก(adv) outside, Syn. ภายนอก, ด้านนอก, Ant. ข้างใน, ด้านใน, ใน, Example: สมรเดินตากฝนอยู่ข้างนอก, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
พาเหียร(adj) external, See also: outside, Syn. ภายนอก, ข้างนอก, Thai Definition: ที่เลยพ้นออกไปจากภายใน
วงนอก(adj) outside, Ant. วงใน, Example: เขามักจะไม่รู้เรื่องภายใน เพราะเขาเป็นคนวงนอก, Thai Definition: ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
วงนอก(n) outside circle, Ant. วงใน, Example: เขาอยู่วงนอก ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai Definition: สิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
บุคคลภายนอก(n) outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
ช่องวิ่งด้านนอก[chǿngwing dān nøk] (n, exp) EN: outside lane  FR: couloir extérieur [m]
ด้านนอก[dān nøk] (adj) EN: outside ; exterior  FR: extérieur
ข้างนอก[khāng-nøk] (adv) EN: outside  FR: dehors ; à l'extérieur
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [m]
คนที่ไม่ชำนาญ[khon thī mai chamnān] (x) EN: outsider  FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
กลางแจ้ง[klāngjaēng] (adj) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco  FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
นอก[nøk] (adv) EN: out of ; outside ; outward  FR: à l'extérieur de ; hors de ; en dehors
นอกเหนือไปจาก[nøk neūa pai jāk] (prep) EN: in addition to ; outside of ; apart from
ภายนอก[phāinøk] (adv) EN: outside  FR: à l'extérieur (de) ; dehors ; extérieurement

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSIDE AW1 T S AY1 D
OUTSIDER AW0 T S AY1 D ER0
OUTSIDES AW1 T S AY1 D Z
OUTSIDERS AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDER'S AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDERS' AW0 T S AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outside (j) ˈautsaɪd (au1 t s ai d)
outside (n) ˌautsˈaɪd (au2 t s ai1 d)
outsider (n) ˌautsˈaɪdər (au2 t s ai1 d @ r)
outsides (n) ˌautsˈaɪdz (au2 t s ai1 d z)
outsiders (n) ˌautsˈaɪdəz (au2 t s ai1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
之外[zhī wài, ㄓ ㄨㄞˋ, ] outside; excluding, #1,928 [Add to Longdo]
外面[wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙, ] outside, #2,121 [Add to Longdo]
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] outside; outer surface; abroad; place other than one's home, #16,326 [Add to Longdo]
外头[wài tou, ㄨㄞˋ ㄊㄡ˙, / ] outside; out, #25,148 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] outside horses of a team of 4, #119,367 [Add to Longdo]
城外[chéng wài, ㄔㄥˊ ㄨㄞˋ, ] outside of a city [Add to Longdo]
境外[jìng wài, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] outside (a country's) borders [Add to Longdo]
屋外[wū wài, ㄨ ㄨㄞˋ, ] outside the room [Add to Longdo]
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ㄨˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] outsider (i.e. not expected to win a race or championship) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenanlagen {pl}outside facilities [Add to Longdo]
Außenbeleuchtung {f}outside lighting [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m}outside diameter (O.D.) [Add to Longdo]
Außenkabine {f}outside cabin [Add to Longdo]
Außenlicht {n}outside light [Add to Longdo]
Außenmikrometer {n}outside micrometer [Add to Longdo]
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.] [Add to Longdo]
Bügelmessschraube {f} [techn.]outside micrometer [Add to Longdo]
Fremdhilfe {f}outside help [Add to Longdo]
Fremdkapital {n}outside capital [Add to Longdo]
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アウトゥサイド;アウトサイド[autousaido ; autosaido] (n) outside [Add to Longdo]
アウトコース[autoko-su] (n) (1) outside track (wasei [Add to Longdo]
アウトコーナー[autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アウトサイダー[autosaida-] (n) outsider [Add to Longdo]
アウトサイドグリップ[autosaidogurippu] (n) outside grip [Add to Longdo]
ウェルカムボード[uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
域外[いきがい, ikigai] (n,adj-no) outside the area; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outside
   adv 1: outside a building; "in summer we play outside" [syn:
       {outside}, {outdoors}, {out of doors}, {alfresco}] [ant:
       {indoors}, {inside}]
   2: on the outside; "outside, the box is black" [ant: {inside},
     {within}]
   adj 1: relating to or being on or near the outer side or limit;
       "an outside margin" [ant: {inside}]
   2: coming from the outside; "extraneous light in the camera
     spoiled the photograph"; "relying upon an extraneous income";
     "disdaining outside pressure groups" [syn: {external},
     {extraneous}, {outside}]
   3: originating or belonging beyond some bounds:"the outside
     world"; "outside interests"; "an outside job"
   4: located, suited for, or taking place in the open air;
     "outdoor clothes"; "badminton and other outdoor games"; "a
     beautiful outdoor setting for the wedding" [syn:
     {outdoor(a)}, {out-of-door}, {outside}] [ant: {indoor(a)}]
   5: functioning outside the boundaries or precincts of an
     organized unit; "extramural hospital care and treatment";
     "extramural studies"
   6: leading to or from the outside; "an outside door"
   7: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   8: very unlikely; "an outside chance"; "a remote possibility";
     "a remote contingency" [syn: {outside}, {remote}]
   9: on or toward an outer edge; "an outer lane"; "the outside
     lane"
   10: (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the
     batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch"
     [syn: {away}, {outside}]
   n 1: the region that is outside of something [syn: {outside},
      {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]
   2: the outer side or surface of something [syn: {outside},
     {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top