ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outset

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outset-, *outset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outset(n) การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มแรก, Syn. beginning, start, Ant. end, finish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outset(เอาทฺ'เซท) n. การเริ่ม,ระยะเริ่มแรก

English-Thai: Nontri Dictionary
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outsetAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
outsetIf you want to do eye-grabbing work you have to put out something punchy at the outset. Say what you mean directly.
outsetThe meeting was held as intended at the outset.
outsetYou should have mentioned it at the outset.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [m] ; point de départ [m]
ครั้งแรก[khrang raēk] (x) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset
เริ่มแรก[roēmraēk] (adv) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place  FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSET AW1 T S EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outset (n) ˈautsɛt (au1 t s e t)
outsets (n) ˈautsɛts (au1 t s e t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] TH: ระยะเริ่มต้น  EN: outset

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfang {m}; Beginn {m} | zu Anfang; am Anfang | von Anfang an; von Anbeginnoutset | at the outset | from the outset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為初め[しそめ, shisome] (n) outset; beginning [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] (adj-no,n-adv,n-t) beginning; outset; first; onset; (P) [Add to Longdo]
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) [Add to Longdo]
手始め[てはじめ, tehajime] (n) outset; start; beginning; (P) [Add to Longdo]
手初めに[てはじめに, tehajimeni] (adv) at first; at the outset; beginning [Add to Longdo]
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out [Add to Longdo]
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P) [Add to Longdo]
草創期[そうそうき, sousouki] (n) beginning; outset [Add to Longdo]
端から[はなから, hanakara] (exp) (uk) from the start; from the beginning; from the outset [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outset
   n 1: the time at which something is supposed to begin; "they got
      an early start"; "she knew from the get-go that he was the
      man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
      {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
      {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top