ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outcast

AW1 T K AE2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outcast-, *outcast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outcast(n) คนที่สังคมไม่ยอมรับ, See also: บุคคลที่ถูกขับออกจากสังคม, Syn. pariah, leper, exile
outcast(adj) ที่สังคมไม่ยอมรับ, See also: ที่สังคมไม่คบหาสมาคม, ซึ่งถูกขับออกจากสังคม
outcaste(n) ผู้ที่ถูกถอนวรรณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outcast(เอาทฺ'คาสทฺ) n. บุคคลที่ถูกขับออก,ผู้ถูกทอดทิ้ง,คนจรจัดadj. ซึ่งถูกขับออก,ซึ่งถูกทอดทิ้ง,จรจัด,ไม่มีบ้านอยู่, Syn. vagabond
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล,ผู้ไม่มีวรรณะ,ผู้ถูกถอนวรรณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
outcast(n) คนที่ถูกขับไล่,คนสารเลว,คนจรจัด,ของทิ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัณฑาล(n) untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTCAST AW1 T K AE2 S T
OUTCASTS AW1 T K AE2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outcast (n) ˈautkaːst (au1 t k aa s t)
outcaste (n) ˈautkaːst (au1 t k aa s t)
outcasts (n) ˈautkaːsts (au1 t k aa s t s)
outcastes (n) ˈautkaːsts (au1 t k aa s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßener | Ausgestoßenen {pl}; Ausgestoßeneoutcast | outcasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
夙;宿;守公;守宮[しゅく, shuku] (n,adj-no) (See 畿内,賤民) outcasts (those from Kamakura period to the Edo period, common around the Kyoto region) [Add to Longdo]
除け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah [Add to Longdo]
日陰者[ひかげもの, hikagemono] (n) person who avoids others; social outcast [Add to Longdo]
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group) [Add to Longdo]
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore [Add to Longdo]
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group) [Add to Longdo]
落伍者;落後者[らくごしゃ, rakugosha] (n) dropout; straggler; outcast; failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outcast
   adj 1: excluded from a society [syn: {friendless}, {outcast}]
   n 1: a person who is rejected (from society or home) [syn:
      {outcast}, {castaway}, {pariah}, {Ishmael}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top