ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out-of-date

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out-of-date-, *out-of-date*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out-of-date(adj) ล้าสมัย, See also: ซึ่งเลิกใช้แล้ว, Syn. obsolete, old-fashoined, Ant. moder, up to date

English-Thai: Nontri Dictionary
OUT-OF-out-of-date(adj) ล้าสมัย,พ้นสมัย,หมดสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out-of-dateWe should do away with out-of-date customs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าสมัย(adj) out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
คร่ำครึ(adj) old-fashioned, See also: out-of-date, antiquated, outmoded, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: บางคนเห็นว่าคนที่ถือเรื่อไสยศาสตร์เป็นคนคร่ำครึ, Thai Definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
พ้นสมัย[phon samai] (adj) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated  FR: passé de mode ; obsolète

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
out-of-date (j) ˌaut-əv-dˈɛɪt (au2 t - @ v - d ei1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブデート[autoobude-to] (adj-na) out-of-date [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out-of-date
   adj 1: old; no longer valid or fashionable; "obsolete words";
       "an obsolete locomotive"; "outdated equipment";
       "superannuated laws"; "out-of-date ideas" [syn:
       {outdated}, {out-of-date}, {superannuated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top