ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oust

AW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oust-, *oust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oust(vt) ขับไล่, See also: ขจัดออก, บังคับให้ออกไป, Syn. expel, depose, dislodge, Ant. retain
ouster(n) การย้ายออก, See also: การปลดออก, การไล่ออก, Syn. discharge, eviction
oust from(phrv) ขับไล่, See also: ปลดออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
ouster(เอา'สเทอะ) n. การขับไล่,การขับออก,การเพิกถอน
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
joust(จูสทฺ) {jousted,jousting,jousts} vt.,n. (การ) ประลองยุทธ์บนหลังม้า (ระหว่างอัศวิน) ,ต่อสู้,แข่งขัน. -S.tilt,jostle,tourney,
moustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
joust(n) การสู้ด้วยหอก,การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
joust(vi) สู้ด้วยหอก,ประลองยุทธ์,แข่งขัน
moustache(n) หนวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ouster of jurisdictionการถอนอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I can, if i oust kendrick and run the company myself.ฉันอาจทำได้ ถ้าไล่เค็นดริกไป แล้วบริหารบริษัทเอง London. Of Course (2009)
Mitch is angling to oust you and take over as ceo.มิชจะปลดคุณออกแล้วขึ้นนั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด London. Of Course (2009)
She tried to oust me from my own company.เธอจะไล่ผมออกจากบริษัทผม Look What He Dug Up This Time (2009)
They want to oust you.พวกเขาต้องการ ถอดคุณออก Good Mourning (2009)
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป Episode #1.4 (2010)
My father's threatened to oust me from the board if you and I can't reach a quiet settlement.พ่อผมขู่ว่า จะไล่ผมออกจากการเป็นคณะกรรมการ ถ้าคุณกับผมไม่สามารถ จัดการปัญหาอย่างเงียบๆได้ Chaos (2012)
They need a two-thirds majority to oust Conrad.เขาต้องเป็นเสียงข้างมากสองในสาม เพื่อขับไล่คอนราด Revelations (2012)
But I thought we were going to oust her, not roast her.ตั้งแต่ที่เรา ออกไปทำพิธีเผาเธอนั้น Burn, Witch. Burn! (2013)
an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third-world leader who's not playing ball.ที่ให้อเมริกาได้ประโยชน์ใน G8 หรือการลงทุนในบริษัทน้ำมันบราซิล หรือช่วยขับไล่ผู้นำโลกที่สาม ที่ไม่ร่วมมือกับเรา Snowden (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเพิด(v) chase, See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away, Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง, Ant. ร้องเรียก, เรียก, Example: เธอโกรธที่เขาเมาเหล้าเธอจึงตะเพิดเขาออกจากบ้าน, Thai Definition: ตวาดให้หนีไป, ร้องให้ตกใจหนีไป, ไล่ส่งไป
กวัดไกวไสส่ง(v) chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
จิตสวนศาสตร์[jittasawanasāt] (n) EN: psychoacoustics
กางมุ้ง[kāng mung] (v, exp) EN: hang up a mosquito net ; draw a mosquito curtain  FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การลบ[kānlop] (n) EN: subtraction  FR: soustraction [f]
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
คลื่นเสียง[khleūn sīeng] (n, exp) EN: sound wave ; audio wave  FR: onde acoustique [f]
โค่นล้ม[khōnlom] (v) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of  FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
เครื่องเสียง[khreūangsīeng] (n) EN: stereo ; electroacoustic

CMU English Pronouncing Dictionary
OUST AW1 S T
OUSTED AW1 S T IH0 D
OUSTER AW1 S T ER0
OUSTING AW1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oust (v) ˈaust (au1 s t)
ousts (v) ˈausts (au1 s t s)
ouster (n) ˈaustər (au1 s t @ r)
ousted (v) ˈaustɪd (au1 s t i d)
ousting (v) ˈaustɪŋ (au1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウスト[ausuto] (vs) oust [Add to Longdo]
アコースティック(P);アクースティック[ako-suteikku (P); aku-suteikku] (n,adj-na) acoustic; (P) [Add to Longdo]
アコースティックエミッション[ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission [Add to Longdo]
アコースティックギター[ako-suteikkugita-] (n) (See アコギ) acoustic guitar [Add to Longdo]
アコースティックサウンド[ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound [Add to Longdo]
アコギ[akogi] (n) (abbr) (See アコースティックギター) acoustic guitar [Add to Longdo]
エレアコ[ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar [Add to Longdo]
ヒューストン[hyu-suton] (n) Houston; (P) [Add to Longdo]
音圧[おんあつ, on'atsu] (n) sound pressure; acoustic pressure [Add to Longdo]
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oust
   v 1: remove from a position or office; "The chairman was ousted
      after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
      {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   2: remove and replace; "The word processor has ousted the
     typewriter"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top