ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ossify

AA1 S AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ossify-, *ossify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ossify(vt) ทำให้แข็งเหมือนกระดูก, Syn. fossilize, harden
ossify(vi) ทำให้แข็งเหมือนกระดูก, Syn. fossilize, harden

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ossifyเปลี่ยนเป็นกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
OSSIFY AA1 S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ossify (v) ˈɒsɪfaɪ (o1 s i f ai)
ossifying (v) ˈɒsɪfaɪɪŋ (o1 s i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ossify
   v 1: become bony; "The tissue ossified"
   2: make rigid and set into a conventional pattern; "rigidify the
     training schedule"; "ossified teaching methods"; "slogans
     petrify our thinking" [syn: {rigidify}, {ossify}, {petrify}]
   3: cause to become hard and bony; "The disease ossified the
     tissue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top