ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

origin

AO1 R AH0 JH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -origin-, *origin*
Possible hiragana form: おりぎん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
origin(n) ที่มา, See also: ต้นกำเนิด, จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, บ่อเกิด, แหล่งกำเนิด, Syn. wellspring, root, source, Ant. end, termination
origin(n) จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, start, Ant. end, destination
origin(n) ต้นตระกูล, See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ, Syn. lineage, descent
original(adj) ซึ่งเป็นแบบฉบับ, See also: ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก, Syn. primary, first
original(adj) ใหม่, See also: แปลกใหม่, Syn. new, innovative, Ant. old, antique
original(adj) ที่สร้างสรรค์, Syn. creative, inventive, Ant. copied, imitated
original(n) ต้นฉบับ, See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ, Syn. prototype, master
original(n) คนที่แปลกไม่เหมือนใคร
originate(vi) เริ่มต้นขึ้น, See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น, Syn. begin, initiate, Ant. end, finish
originate(vt) ประดิษฐ์, See also: ประดิษฐ์คิดค้น, Syn. create, introduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก,เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม,ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate, create
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
originate(vi, vt) ริเริ่ม,เริ่ม,ประดิษฐ์ขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
origin๑. จุดกำเนิด, ที่กำเนิด๒. จุดตั้งต้น๓. ที่เกาะต้น, จุดยึด (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
originจุดกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
originalต้นแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original and derivative estatesที่ดินแปลงเดิมและแปลงที่แบ่งแยกออกมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original coverความคุ้มครองต้นฉบับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original deductionsส่วนลดตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original discountsส่วนลดตามกรมธรรม์ มีความหมายเหมือนกับ original deductions [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original donation theoryทฤษฎีต้นกำเนิดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
originจุดกำเนิด, จุดตัดของแกน x และ แกน y ในระบบแกนมุมฉาก  หรือจุดแทนจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
origin (of a grid)origin (of a grid), จุดเริ่มต้นกริด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง, Example: การผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
(OBM) ในท้ายที่สุด ซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ธุรกิจจะมีความเข้มแข็งและศักยภาพการแข่งขันสูง เพราะผู้ซื้อที่มีรายได้สูงจะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินค้า รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญมากกว่าที่จะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา ผู้ประกอบการที่พัฒนามาถึงจุดนี้ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านเงินทุน เครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรทางด้านการพัฒนาวิจัย รูปแบบและตราสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนการตลาดและงบประมาณที่สูงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตลาดเพื่อให้ผู้ซื้อนิยมรูปแบบ คุณภาพสินค้า รวมทั้งความพึงพอใจในตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Original Equipment Manufacturerโออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
originAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
originBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
originBill has a lot of original ideas.
originCompare the copy with the original.
originCompare the translation with the original.
originDarwin wrote "the Origin of Species".
originDemocracy originated in Ancient Greece.
originDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
originFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
originFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
originFor four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.
originFreud originated psychoanalysis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เริ่มต้น(n) initiator, See also: originator, Syn. ผู้ริเริ่ม, คนเริ่มต้น, Example: ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก
มีรากฐาน(v) base, See also: originate, ground, Syn. มีพื้นฐาน, Example: การกระทำของมนุษย์บางอย่างมีรากฐานมาจากความซับซ้อนของจิตใจ
แม่บท(n) original dance, See also: prototypical dance, Syn. แม่ท่า, Example: ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท, Count Unit: ท่า, Thai Definition: ท่าที่เป็นหลักของการรำ
แม่บท(n) original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท(adj) original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai Definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
มูลฐาน(n) origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
สืบสาย(v) be descended from, See also: originate, Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, Example: สมเด็จพระจักรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจ้าโดยตรง, Thai Definition: สืบต่อวงศ์ตระกูล
สืบสายโลหิต(v) be descended from, See also: originate, Syn. สืบสายเลือด, Example: ท่านสืบสายโลหิตมาจากพระเจ้าตากสิน
แหล่งที่มา(n) source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรองต้นกำเนิด[bairaprøng ton kamnoēt] (n, exp) EN: certificate of origin ; C/O  FR: certificat d'origine [m]
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [f] ; origine [f]
ชาติพันธุ์[chāttiphan] (n) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock  FR: race ]f] ; ethnie [f]
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อชาติ[cheūachāt] (n) EN: race ; origin ; nationality ; extraction  FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[doēm] (adj) EN: former ; old ; original ; primary  FR: ancien

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIGIN AO1 R AH0 JH AH0 N
ORIGINS AO1 R AH0 JH IH0 N Z
ORIGINAL ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L
ORIGINATE ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T
ORIGINALS ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L Z
ORIGINATOR ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T ER0
ORIGINALLY ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0
ORIGINALLY ER0 IH1 JH N AH0 L IY0
ORIGINATED ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T AH0 D
ORIGINATED AO0 R IH1 JH AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
origin (n) ˈɒrɪʤɪn (o1 r i jh i n)
origins (n) ˈɒrɪʤɪnz (o1 r i jh i n z)
original (n) ˈərˈɪʤənl (@1 r i1 jh @ n l)
originals (n) ˈərˈɪʤənlz (@1 r i1 jh @ n l z)
originate (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪt (@1 r i1 jh i n ei t)
originally (a) ˈərˈɪʤənəliː (@1 r i1 jh @ n @ l ii)
originated (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪtɪd (@1 r i1 jh i n ei t i d)
originates (v) ˈərˈɪʤɪnɛɪts (@1 r i1 jh i n ei t s)
originator (n) ˈərˈɪʤɪnɛɪtər (@1 r i1 jh i n ei t @ r)
originality (n) ˈərˌɪʤənˈælɪtiː (@1 r i2 jh @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
本来[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本, #2,742 [Add to Longdo]
原文[yuán wén, ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] original text, #3,826 [Add to Longdo]
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, ] originally, #4,136 [Add to Longdo]
根源[gēn yuán, ㄍㄣ ㄩㄢˊ, ] origin; root (cause), #8,703 [Add to Longdo]
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] originally planned; originally determined, #9,512 [Add to Longdo]
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, ] originally; at first; at the outset, #10,900 [Add to Longdo]
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] original intention or aspiration, #11,164 [Add to Longdo]
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] original shape; mold; original form; archetype, #13,471 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] TH: ที่มา  EN: origin

German-Thai: Longdo Dictionary
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: authentisch, A. gefälscht, nachgemacht, Syn. echt
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, Syn. kreativ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}origin | origins [Add to Longdo]
Original {n}raw [Add to Longdo]
Originalausgabe {f}original edition [Add to Longdo]
Originalbeleg {m}source document [Add to Longdo]
Original {n}original [Add to Longdo]
Originalfassung {f}; Urfassung {f}original version [Add to Longdo]
Originalität {f}originality [Add to Longdo]
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.] [Add to Longdo]
Originalton {m} (Film)original soundtrack [Add to Longdo]
Originalzeichnung {f}original drawing [Add to Longdo]
Ursprung {m}; Herkunft {f}; Anfang {m} | Ursprünge {pl}origin | origins [Add to Longdo]
original; originell; ursprünglich {adj}original [Add to Longdo]
originalgetreureproduced in facsimile [Add to Longdo]
originär {adj}original [Add to Longdo]
originell; witzig {adj}funny; comical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ありき[ariki] (suf,adj-no) based on; originating from [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
よさこい[yosakoi] (n) (from 夜さり来い) (See 鳴子) dance originating in Kochi Prefecture using "naruko" [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アボリジニ;アボリジニー;アボリジン[aborijini ; aborijini-; aborijin] (n) aborigine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]
起点[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
原EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] Original, Originaltext [Add to Longdo]
本物[ほんもの, honmono] Original, -echt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 origin
   n 1: the place where something begins, where it springs into
      being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter
      was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source
      of the Ohio River"; "communism's Russian root" [syn:
      {beginning}, {origin}, {root}, {rootage}, {source}]
   2: properties attributable to your ancestry; "he comes from good
     origins" [syn: {origin}, {descent}, {extraction}]
   3: an event that is a beginning; a first part or stage of
     subsequent events [syn: {origin}, {origination}, {inception}]
   4: the point of intersection of coordinate axes; where the
     values of the coordinates are all zero
   5: the source of something's existence or from which it derives
     or is derived; "the rumor had its origin in idle gossip";
     "vegetable origins"; "mineral origin"; "origin in sensation"
   6: the descendants of one individual; "his entire lineage has
     been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
     {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
     {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top