ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinär

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinär-, *ordinär*
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinary(adj) ปกติ, See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, Syn. common, regular, Ant. uncommon, unusual
ordinary(adj) เรียบๆ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น, Syn. plain, unremarkable, Ant. remarkable
ordinarily(adv) โดยปกติ, See also: อย่างธรรมดาสามัญ, โดยทั่วไป, Syn. normally, usually, Ant. unusually, irregularly
ordinary level(n) ระดับ O level
ordinary share(n) หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary differential equationสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ jump discontinuity] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary freightค่าระวางปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary insuranceการประกันชีวิตประเภทสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary life policyกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary meetingการประชุมสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary pointจุดสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary rayรังสีแสงปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, Example: กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญ(adj) ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
ตามปรกติ(adv) usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
สามัญ(adj) common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปุถุชน(n) ordinary people, See also: commoner, common people, Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน, Example: ครูก็คือปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เครื่องจักร ย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายและผิดพลาดกันบ้าง, Count Unit: คน
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
เป็นธรรมดา(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยกลางๆ(adv) generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
โดยทั่วๆ ไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านธรรมดา[bān thammadā] (n, exp) EN: ordinary house
ชาวบ้าน[chāobān] (n) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots  FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[dōi prokkati] (adv) EN: normally ; usually ; ordinarily
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[hānghunsuan sāman] (n, exp) EN: ordinary partnership
หุ้นสามัญ[hun sāman] (n, exp) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares
หุ้นส่วนสามัญ[hunsuan sāman] (n, exp) EN: ordinary partnership
การประชุมพิเศษ[kān prachum phisēt] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réunion spéciale [f]
การประชุมสามัญ[kān prachum sāman] (n, exp) EN: ordinary meeting  FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDINARY AO1 R D AH0 N EH2 R IY0
ORDINARIES AO1 R D AH0 N EH2 R IY0 Z
ORDINARILY AO2 R D AH0 N EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinary (j) ˈɔːdɪnriː (oo1 d i n r ii)
ordinarily (a) ˈɔːdɪnərəliː (oo1 d i n @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself, #403 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] ordinary; every; all; whatever; worldly, #3,159 [Add to Longdo]
老百姓[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street", #3,167 [Add to Longdo]
平常[píng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] ordinary; common; usually; ordinarily, #5,156 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt, #5,677 [Add to Longdo]
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; private citizen; people; the person in the street, #9,153 [Add to Longdo]
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person, #12,386 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] ordinary; to use, #17,271 [Add to Longdo]
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; mortal; earthling, #17,900 [Add to Longdo]
班底[bān dǐ, ㄅㄢ ㄉㄧˇ, ] ordinary members of theatrical troupe, #25,929 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
オーディナリー[o-deinari-] (n) ordinary [Add to Longdo]
オールオーディナリーズ[o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index) [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance [Add to Longdo]
異常光線[いじょうこうせん, ijoukousen] (n) (See 常光線) extraordinary ray [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top