ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordered

AO1 R D ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordered-, *ordered*, order, ordere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordered(adj) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ, See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ, Syn. well-organized, arranged, Ant. disordered

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered n-tuple; n-tuplen สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered pairคู่อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quadruple; quadrupleสี่สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quintuple; quintupleห้าสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered septuple; septupleเจ็ดสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered setเซตอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered sextuple; sextupleหกสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orderedEmi ordered herself a new dress.
orderedHe asked for pie, and I ordered the same.
orderedHe ate up the steak and ordered another.
orderedHe finished the beer and ordered another.
orderedHe ordered a cup of tea.
orderedHe ordered me to clean the room.
orderedHe ordered me to go alone.
orderedHe ordered me to leave the room at once.
orderedHe ordered me to stand up.
orderedHe ordered me to sweep the room.
orderedHe ordered that everybody get up at six.
orderedHe ordered the book from the publisher in the United states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ลำดับ(n) ordered pair, Example: นักเรียนกำลังหาคู่ลำดับของสมาชิกของเซตอยู่, Count Unit: คู่, Thai Definition: สิ่ง 2 สิ่งที่จัดเข้าวงเล็บให้อยู่คู่กันซึ่งคำนึงถึงการเรียงลำดับก่อนหลังเป็นหลักสำคัญ โดยถือว่า (a, b) ต่างกับ (b, a), Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน[onlawon] (adj) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDERED AO1 R D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordered (v) ˈɔːdəd (oo1 d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有次序[yǒu cì xù, ㄧㄡˇ ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] ordered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered [Add to Longdo]
言い付かる;言付かる[いいつかる, iitsukaru] (v5r,vt) to be ordered [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
時間順序積[じかんじゅんじょせき, jikanjunjoseki] (n) time ordered product (physics) [Add to Longdo]
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordered
   adj 1: having a systematic arrangement; especially having
       elements succeeding in order according to rule; "an
       ordered sequence" [ant: {disordered}, {unordered}]
   2: disposed or placed in a particular kind of order; "the
     carefully arranged chessmen"; "haphazardly arranged
     interlobular septa"; "comfortable chairs arranged around the
     fireplace" [syn: {arranged}, {ordered}] [ant: {disarranged}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top