ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orbit

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orbit-, *orbit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orbit(n) วิถีโคจร, See also: วงโคจร, Syn. rotation, circle, path
orbit(n) ขอบเขต, See also: วง, Syn. domain, compass
orbit(vi) โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbit(vt) โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbital(adj) เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path, circuit
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.

English-Thai: Nontri Dictionary
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital plane; planum orbitaleระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitaleออร์บิทาเล [มีความหมายเหมือนกับ orbitale point] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitale pointจุดต่ำสุดขอบเข้าตา [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitersผู้ไร้ประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
orbitวงโคจร, แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Orbitsวงโคจร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orbitsวงโคจร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orbitA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
orbitFor the first time a satellite was launched into orbit.
orbitHe put his finger on the cause of the rocket's failure to orbit.
orbitHow many satellites have been put into orbit round the earth?
orbitPut a satellite into orbit.
orbitThe artificial satellite was launched into the orbit.
orbitThe earth travels in an orbit around the sun.
orbitThe orbit around Sirius is elliptical.
orbitThe rocket is in orbit around the moon.
orbitThe rocket put a communications satellite into orbit.
orbitThe satellite is in orbit around the moon.
orbitThe satellite is now in orbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคจร(v) orbit, See also: move around, travel around, circle, circulate, Syn. หมุนรอบ, Example: การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาคือ การกำหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์, Thai Definition: เดินไปตามวิถี
หมุนรอบ(v) orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นาควิถี(n) orbit of the moon, See also: moon's path through certain asterisms, serpent's path, Syn. ทางพญานาค, Thai Definition: ทางที่พระจันทร์เดินไปในระหว่างดาวสวาดิ ภรณี และ กฤติกา
วงโคจร(n) orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
วงโคจร(n) orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูฉี่[hūchī] (adj) EN: exorbitant
จักร[jak] (n) EN: cycle ; orbit  FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
โคจร[khōjøn] (v) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate  FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
กระบอกตา[krabøk tā] (n, exp) EN: eye socket  FR: orbite de l'oeil [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[krasūay awakāt Aētlaēntis] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Atlantis
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[krasūay awakāt Chālēnjoē] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Challenger
ลิบลิ่ว[lipliū] (adj) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate  FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
มีราคา[mī rākhā] (adj) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หมุนรอบ[mun røp] (v) EN: orbit ; revolve around  FR: tourner autour
สถานีอากาศ[sathānī ākāt] (n, exp) EN: space station  FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORBIT AO1 R B AH0 T
ORBITS AO1 R B AH0 T S
ORBITAL AO1 R B AH0 T AH0 L
ORBITED AO1 R B AH0 T AH0 D
ORBITER AO1 R B AH0 T ER0
ORBITERS AO1 R B AH0 T ER0 Z
ORBITING AO1 R B AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orbit (v) ˈɔːbɪt (oo1 b i t)
orbits (v) ˈɔːbɪts (oo1 b i t s)
orbital (j) ˈɔːbɪtl (oo1 b i t l)
orbited (v) ˈɔːbɪtɪd (oo1 b i t i d)
orbiting (v) ˈɔːbɪtɪŋ (oo1 b i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking, #4,170 [Add to Longdo]
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution, #49,763 [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisbahn {f}; Umlaufbahn {f}; Orbit {m}; Umkreisung {f} | Kreisbahnen {pl}; Umlaufbahnen {pl}; Orbits {pl}; Umkreisungen {pl}orbit | orbits [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだくる[fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
オービター[o-bita-] (n) orbiter [Add to Longdo]
ソルビット[sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビトール[sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
衛星船[えいせいせん, eiseisen] (n) manned satellite; manned orbiter [Add to Longdo]
円軌道[えんきどう, enkidou] (n) circular orbit [Add to Longdo]
過当[かとう, katou] (adj-na,n) excessive; exorbitant; (P) [Add to Longdo]
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orbit
   n 1: the (usually elliptical) path described by one celestial
      body in its revolution about another; "he plotted the orbit
      of the moon" [syn: {orbit}, {celestial orbit}]
   2: a particular environment or walk of life; "his social sphere
     is limited"; "it was a closed area of employment"; "he's out
     of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area}, {orbit},
     {field}, {arena}]
   3: an area in which something acts or operates or has power or
     control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a
     greater range than the human voice"; "the ambit of municipal
     legislation"; "within the compass of this article"; "within
     the scope of an investigation"; "outside the reach of the
     law"; "in the political orbit of a world power" [syn:
     {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass}, {ambit}]
   4: the path of an electron around the nucleus of an atom [syn:
     {orbit}, {electron orbit}]
   5: the bony cavity in the skull containing the eyeball [syn:
     {eye socket}, {orbit}, {cranial orbit}, {orbital cavity}]
   v 1: move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The
      planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the
      nucleus" [syn: {orb}, {orbit}, {revolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top