ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optimistic

AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optimistic-, *optimistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optimistic(adj) โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, Ant. pessimistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful

English-Thai: Nontri Dictionary
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
optimisticEven if he is in trouble, Mac is always optimistic.
optimisticHe has an optimistic turn of mind.
optimisticHe is rather optimistic.
optimisticHis view seems to be too optimistic.
optimisticHow can you be so optimistic about the future?
optimisticThat's an overly optimistic view.
optimisticThe meeting ended on an optimistic note.
optimisticThe optimist looks into a mirror and becomes more optimistic, the pessimist more pessimistic.
optimisticThis business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.
optimisticYour view is too optimistic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองโลกในแง่ดี[møng lōk nai ngaē dī] (adj) EN: optimistic  FR: optimiste

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTIMISTIC AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K
OPTIMISTICALLY AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
OPTIMISTICALLY AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
optimistic (j) ˌɒptɪmˈɪstɪk (o2 p t i m i1 s t i k)
optimistically (a) ˌɒptɪmˈɪstɪkliː (o2 p t i m i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful, #3,663 [Add to Longdo]
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support, #3,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
optimistisch {adj} | optimistischer | am optimistischstenoptimistic | more optimistic | most optimistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプチミスティック[opuchimisuteikku] (adj-na) optimistic [Add to Longdo]
オプティミスティック[oputeimisuteikku] (adj-f) optimistic [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P) [Add to Longdo]
楽天的[らくてんてき, rakutenteki] (adj-na,n) optimistic; (P) [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
甘っちょろい[あまっちょろい, amacchoroi] (adj-i) optimistic [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
大甘[おおあま, ooama] (adj-na) (1) lenient; (2) overoptimistic [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optimistic
   adj 1: expecting the best in this best of all possible worlds;
       "in an optimistic mood"; "optimistic plans"; "took an
       optimistic view" [ant: {pessimistic}]
   2: expecting the best; "an affirmative outlook" [syn:
     {affirmative}, {optimistic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top