ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppressive

AH0 P R EH1 S IH0 V   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppressive-, *oppressive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppressive[ADJ] ที่ปกครองอย่างกดขี่, Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive[ADJ] ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
oppressive[ADJ] (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively[ADV] อย่างกดขี่, Syn. severely, brutally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical

English-Thai: Nontri Dictionary
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย 10 Things I Hate About You (1999)
I was worried about as well climate oppressive regimes human rights the big difference between us wasผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน สภาพอากาศ ระบอบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราก็คือ The Corporation (2003)
This is the United States of America in the 21st century, not some oppressive patriarchal regime.ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ยุคแห่งการปกครอง โดยผู้นำที่กดขี่ข่มเหง The Lies Ill-Concealed (2011)
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ? Geography of Global Conflict (2011)
I merely exploited her ambition as a means to free us from the oppressive binds of the Chantry, and create a new world controlled by Mages!ข้าหลอกใช้นาง เพื่อจะให้อิสระแก่พวกเรา จากจุดบอดของวิหาร, และสร้างโลกใหม่ที่ปกครองโดยจอมเวทย์! Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Some of these children or their parents are from countries with oppressive military regimes.เด็กบางคนหรือพ่อแม่บางคนที่นี่/Nมาจากประเทศอื่น ที่ถูกกดขี่จากการปกครองของทหาร/Nผมเข้าใจ The Survivor in the Soap (2013)
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ Herstory of Dance (2013)
they don't stop, and it can get really oppressive.มันทำให้ฉันทุกข์ใจมากๆ Kiss of the Muse (2013)
Uh, filthy, oppressive.สกปรก ร้อนอ้าว Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppressiveHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPRESSIVE    AH0 P R EH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppressive    (j) ˈəprˈɛsɪv (@1 p r e1 s i v)
oppressively    (a) ˈəprˈɛsɪvliː (@1 p r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nu:è, ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy, #14,814 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
高圧的[こうあつてき, kouatsuteki] (adj-na) high-handed; oppressive [Add to Longdo]
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P) [Add to Longdo]
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]
息苦しい[いきぐるしい, ikigurushii] (adj-i) choking; oppressive; suffocating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oppressive
   adj 1: weighing heavily on the senses or spirit; "the atmosphere
       was oppressive"; "oppressive sorrows"
   2: marked by unjust severity or arbitrary behavior; "the
     oppressive government"; "oppressive laws"; "a tyrannical
     parent"; "tyrannous disregard of human rights" [syn:
     {oppressive}, {tyrannical}, {tyrannous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top