ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppression

AH0 P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppression-, *oppression*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppression(n) การกดขี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution

English-Thai: Nontri Dictionary
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppressionEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
oppressionShe reached against oppression.
oppressionThey rose against oppression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัทนะ(n) oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ(n) oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอก(n) oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai Definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
ความบีบคั้น(n) pressure, See also: oppression, affliction, Syn. ความกดดัน, การบีบบังคับ, Example: เขาได้รับความบีบคั้นจากเพื่อนร่วมงานจนต้องลาออก
หิงสา(n) persecution, See also: oppression, malevolence, Syn. ความเบียดเบียน, การทำร้าย, หึงสา, Example: พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เลิกการมีหิงสาต่อกัน, Thai Definition: การคิดให้เขาทนทุกข์
ความกดดัน(n) pressure, See also: oppression, affliction, Syn. การบีบคั้น, Ant. ความผ่อนคลาย, Example: เขาต้องทำงานภายใต้ความกดดันของเพื่อนร่วมงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny
การย่ำยี[kān yamyī] (n) EN: oppression

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPRESSION AH0 P R EH1 SH AH0 N
OPPRESSIONS AH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppression (n) ˈəprˈɛʃən (@1 p r e1 sh @ n)
oppressions (n) ˈəprˈɛʃənz (@1 p r e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterdrückung {f} | Unterdrückungen {pl}oppression | oppressions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P) [Add to Longdo]
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛斂[かれん, karen] (n) oppression (e.g. taxation) [Add to Longdo]
重圧感[じゅうあつかん, juuatsukan] (n) feeling of oppression [Add to Longdo]
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) [Add to Longdo]
弾圧[だんあつ, dan'atsu] (n,vs) oppression; suppression; pressure; (P) [Add to Longdo]
風当たり(P);風当り[かぜあたり, kazeatari] (n) wind blowing against; being subject to outside pressures or criticism; oppression; (P) [Add to Longdo]
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oppression
   n 1: the act of subjugating by cruelty; "the tyrant's oppression
      of the people" [syn: {oppression}, {subjugation}]
   2: the state of being kept down by unjust use of force or
     authority: "after years of oppression they finally revolted"
   3: a feeling of being oppressed [syn: {oppression},
     {oppressiveness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top