ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppress

AH0 P R EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppress-, *oppress*, oppres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppress(vt) กดขี่, See also: ปกครองอย่างกดขี่, Syn. depress, tyrannize
oppress(vt) ทำให้ทุกข์ใจ, See also: ทำให้ลำบากใจ, Syn. afflict, harass, Ant. cheer, encourage
oppressed(adj) ซึ่งกดขี่, See also: ซึ่งข่มเหง, Syn. enslaved, mistreated
oppressor(n) ผู้กดขี่, Syn. persecutor, tyrant, despot
oppression(n) การกดขี่
oppressive(adj) ที่ปกครองอย่างกดขี่, Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive(adj) ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
oppressive(adj) (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively(adv) อย่างกดขี่, Syn. severely, brutally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush, afflict
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical

English-Thai: Nontri Dictionary
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
oppressor(n) ผู้กดขี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppressA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
oppressBad weather oppressed me.
oppressEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
oppressFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
oppressHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.
oppressHe seems to be oppressed by his monotonous daily life.
oppressHe stood for those who were oppressed.
oppressHe will avenge the people on their oppressor.
oppressShe reached against oppression.
oppressThe dictator oppressed the people.
oppressThe government of that country oppresses its people.
oppressThe government oppressed the people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำยี(v) ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
มัทนะ(n) oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ(n) oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอก(n) oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai Definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
บีบคั้น(v) oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบ, Example: ผู้ชุมนุมบีบคั้นให้รัฐบาลมีการกระจายอำนาจ, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบ(v) oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบคั้น, Example: เงื่อนไขของไอเอ็มเอฟบีบให้เกาหลีใต้เปิดตลาดภายในประเทศ, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบบังคับ(v) force, See also: oppress, coerce, compel, press, Syn. บีบคั้น, บังคับ, Example: พ่อแม่บีบบังคับให้ลูกสาวจำยอมเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ, Thai Definition: ใช้กำลังหรืออำนาจเคี่ยวเข็ญให้ทำ
บีบรัด(v) oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai Definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
กดขี่(v) oppress, See also: tyrannize, depress, Syn. ข่มขี่, ข่มเหง, Example: ผู้ปกครองประเทศระบบเผด็จการมักจะกดขี่ประชาชน, Thai Definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา
ข่ม(v) oppress, See also: bear down on, force, bully, coerce, press, Example: เจ้านายทำท่าข่มลูกน้องมาก จนลูกน้องไม่กล้าออกความเห็น, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่า เหนือกว่า หรือ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
บีบคั้น[bīpkhan] (v) EN: oppress ; force ; press
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
จิกหัว[jikhūa] (v) EN: oppress ; bully
การย่ำยี[kān yamyī] (n) EN: oppression
คับ[khap] (v) EN: close ; firm ; compact ; restrict ; crowd ; oppress ; confine  FR: serrer
ข่ม[khom] (v) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press  FR: dominer ; soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPRESS AH0 P R EH1 S
OPPRESSED AH0 P R EH1 S T
OPPRESSES AH0 P R EH1 S IH0 Z
OPPRESSOR AH0 P R EH1 S ER0
OPPRESSING AH0 P R EH1 S IH0 NG
OPPRESSION AH0 P R EH1 SH AH0 N
OPPRESSIVE AH0 P R EH1 S IH0 V
OPPRESSORS AH0 P R EH1 S ER0 Z
OPPRESSIONS AH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppress (v) ˈəprˈɛs (@1 p r e1 s)
oppressed (v) ˈəprˈɛst (@1 p r e1 s t)
oppresses (v) ˈəprˈɛsɪz (@1 p r e1 s i z)
oppressor (n) ˈəprˈɛsər (@1 p r e1 s @ r)
oppressing (v) ˈəprˈɛsɪŋ (@1 p r e1 s i ng)
oppression (n) ˈəprˈɛʃən (@1 p r e1 sh @ n)
oppressive (j) ˈəprˈɛsɪv (@1 p r e1 s i v)
oppressors (n) ˈəprˈɛsəz (@1 p r e1 s @ z)
oppressions (n) ˈəprˈɛʃənz (@1 p r e1 sh @ n z)
oppressively (a) ˈəprˈɛsɪvliː (@1 p r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nu:è, nu:ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
压迫[yā pò, ㄧㄚ ㄆㄛˋ, / ] oppress; oppression, #7,864 [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy, #14,814 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] oppress; to extract, #271,247 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant [Add to Longdo]
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P) [Add to Longdo]
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛斂[かれん, karen] (n) oppression (e.g. taxation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oppress
   v 1: come down on or keep down by unjust use of one's authority;
      "The government oppresses political activists" [syn:
      {oppress}, {suppress}, {crush}]
   2: cause to suffer; "Jews were persecuted in the former Soviet
     Union" [syn: {persecute}, {oppress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top