ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opposition

AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opposition-, *opposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Opposition(n) ฝ่ายค้าน, See also: พรรคฝ่ายค้าน, Ant. Government
opposition(n) การคัดค้าน, See also: การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์, การเป็นศัตรู, Syn. resistance, obstruction, Ant. compliance, agreement
opposition(n) ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้คัดค้าน, คู่ต่อสู้, Syn. antagonist, opponent, Ant. ally, friend
opposition(n) ฝ่ายค้าน, See also: พรรคฝ่ายค้าน, Ant. Government

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oppositionการค้าน, ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppositionการค้าน, ฝ่ายค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opposition benchที่นั่งฝ่ายค้าน (ในรัฐสภาแบบ อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition bencherสมาชิกสภาสามัญอังกฤษที่นั่งในที่นั่ง ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Opposition, Leader of theผู้นำฝ่ายค้านในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Opposition, Leader of theผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opposition, role ofบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition, socialการค้านกันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppositionAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
oppositionAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
oppositionHe couldn't help doing so in the face of opposition.
oppositionHe has no basis for his opposition.
oppositionHe is intolerant of opposition.
oppositionHe sided with the opposition group in the argument.
oppositionHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
oppositionHis opposition was more violent than I had bargained for.
oppositionI'm going to go through with it in spite of her opposition.
oppositionIn the end he bent in the face of strong opposition.
oppositionIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
oppositionIn the teeth of their strong opposition, we carried out our plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายค้าน(n) opposition, Ant. ฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายเสนอ, Example: พรรคฝ่ายค้านหารือกันเรื่องการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: ฝ่ายที่แสดงความเห็นโต้แย้งความเห็นของฝ่ายเสนอในการโต้วาที, (การเมือง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในสภา, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่น
พรรคฝ่ายค้าน(n) opposition party, Ant. พรรครัฐบาล, Example: พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงในเรื่องของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ, Count Unit: พรรค, Thai Definition: พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล
การขัดกัน(n) confliction, See also: opposition, Example: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น
ความขัดแย้ง(n) conflict, See also: opposition, disagreement, controversy, quarrel, argument, Syn. การขัดกัน, ความไม่ถูกกัน, ความไม่ลงรอยกัน, Example: ประเทศอภิมหาอำนาจจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ
ความต้านทาน(n) resistance, See also: opposition, Example: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายค้าน[fāikhān] (n) EN: opposition  FR: opposition [f] ; côté négatif [m]
การต่อต้าน[kān tøtān] (n) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban  FR: résistance [f] ; opposition [f]
คำคัดค้าน[khamkhatkhān] (n) EN: opposition ; objection ; retort
ขัดแย้งกัน[khatyaēng kan] (v, exp) FR: être en désaccord ; être en opposition
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
ผู้นำฝ่ายค้าน[phūnam fāikhān] (n, exp) EN: leader of the opposition  FR: chef de l'opposition [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPOSITION AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
OPPOSITIONS AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
OPPOSITION'S AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opposition (n) ˌɒpəzˈɪʃən (o2 p @ z i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, / ] opposition faction, #14,513 [Add to Longdo]
反对党[fǎn duì dǎng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] opposition (political) party, #20,248 [Add to Longdo]
在野党[zài yě dǎng, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄉㄤˇ, / ] opposition party, #29,146 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against) [Add to Longdo]
Einspruchsabteilung {f}opposition division [Add to Longdo]
Einspruchsverfahren {n}opposition procedure [Add to Longdo]
Opposition {f} | der Opposition angehören | in Oppositionopposition | to be in opposition | anti [Add to Longdo]
Oppositionelle {m,f}; Oppositionellermember of the opposition [Add to Longdo]
Oppositionspartei {f}opposition party [Add to Longdo]
Opposition {f}outs [Add to Longdo]
Widerstand {m}; Gegensatz {m}; Widerspruch {m} | Widerstände {pl} | auf Widerstand stoßen; Widerspruch erfahren (bei)opposition | oppositions | to meet with opposition (from) [Add to Longdo]
oppositionell {adj}oppositional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オポジションパーティー[opojishonpa-tei-] (n) opposition party [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P) [Add to Longdo]
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation) [Add to Longdo]
向こうに回して[むこうにまわして, mukounimawashite] (exp) in opposition to [Add to Longdo]
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition [Add to Longdo]
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition [Add to Longdo]
在野[ざいや, zaiya] (n,adj-no) out of office (power); in opposition party; (P) [Add to Longdo]
次の内閣[つぎのないかく, tsuginonaikaku] (n) shadow cabinet; opposition party executive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
野党[やとう, yatou] Opposition, Oppositionspartei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opposition
   n 1: the action of opposing something that you disapprove or
      disagree with; "he encountered a general feeling of
      resistance from many citizens"; "despite opposition from
      the newspapers he went ahead" [syn: {resistance},
      {opposition}]
   2: the relation between opposed entities [syn: {opposition},
     {oppositeness}]
   3: the act of hostile groups opposing each other; "the
     government was not ready for a confrontation with the
     unions"; "the invaders encountered stiff opposition" [syn:
     {confrontation}, {opposition}]
   4: a contestant that you are matched against [syn: {opposition},
     {opponent}, {opposite}]
   5: a body of people united in opposing something
   6: a direction opposite to another
   7: an armed adversary (especially a member of an opposing
     military force); "a soldier must be prepared to kill his
     enemies" [syn: {enemy}, {foe}, {foeman}, {opposition}]
   8: the major political party opposed to the party in office and
     prepared to replace it if elected; "Her Majesty's loyal
     opposition"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top