ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opposing

AH0 P OW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opposing-, *opposing*, oppos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opposing(adj) ซึ่งต่อต้าน, Syn. conflicting, combating

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า? The Shawshank Redemption (1994)
The guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s.ยามที่ทีมฝ่ายตรงข้ามทุกความทรงจำที่จะนำ W-2s ของพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
And all the professed concerns about the environment do not spare Ken Saro Wiwa and eight other activists from being hung for opposing Shells environment practices in the Niger Delta.และการแสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่อาจช่วยชีวิตของเคน ซาโร วิวากับนักกิจกรรมอีก 8 คน ที่ถูกแขวนคอตายเพราะต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
And I spend my time on their dime opposing what they believe in.และผมยังได้ใช้เศษเงินของพวกเขา มาต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเชื่อ จริงไหม? The Corporation (2003)
It's a basic principle of the universe that every action will create an equal and opposing reaction.มันเป็นหลักการพื้นฐานของจักรวาล... ...ทุกๆการกระทำย่อมเกิดผลกระทบ ทางใดทางหนึ่งเสมอ. V for Vendetta (2005)
Opposing force sent an attack helicopter and a hundred-man company.ฝ่ายตรงช้ามโจมตีด้วยฮ. และกองกำลังอีกร้อยคน Shooter (2007)
What? You! Are you opposing me, the section chief?ทำไม นายต่อต้านฉันหรอ ? Absolute Boyfriend (2008)
We ended up on opposing teams.บทสรุปสุดท้ายของเราอยู่อีกคนละฝ่าย ทั้งนายและฉัน... The Revelator (2008)
This kind of cotton weave, the opposing thread count should be 4,000.เส้นแนวขวางนี่ให้เป็น 4000 นะ Wanted (2008)
What was it about opposing the public's opinions?อะไรที่ตรงกันข้ามกับความคิดเห็น ของมหาชน? Episode #1.5 (2008)
If the opposing team played them straight up, Jonah Lomu runs wild.ถ้าทีมตรงข้ามเล่นเกมรับปกติ.. โลมูจะเป็นตัววิ่งให้พล่านเลย Invictus (2009)
When opposing counsel asks about Mr. Abbot, how will you respond?ตอนที่สภารัฐมนตรีได้ถามข่าวเกี่ยวกับท่านเอ็บเบ็ต,ผมควรจะตอบยังไงดี? Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opposingAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
opposingHe joined the opposing team.
opposingI am willing to go on record as opposing nuclear tests.
opposingI can't help opposing the marriage.
opposingIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.
opposingThe opposing team did not put up much of a fight, so we won hands down.
opposingThey are strongly opposing my proposal.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPOSING AH0 P OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opposing (v) ˈəpˈouzɪŋ (@1 p ou1 z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对局[duì jú, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩˊ, / ] opposing sides (in chess etc); position (of opposing forces), #31,613 [Add to Longdo]
反袁[fǎn Yuán, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ, ] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争 [Add to Longdo]
反袁运动[fǎn Yuán yùn dòng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 護國爭|护国争 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkraft {f}opposing force; counterforce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
源平[げんぺい, genpei] (n) Genji and Heike clans; two opposing sides [Add to Longdo]
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest [Add to Longdo]
相手方当事者[あいてがたとうじしゃ, aitegatatoujisha] (n) adversary party; opposing party [Add to Longdo]
相手役[あいてやく, aiteyaku] (n) opposing role; partner [Add to Longdo]
対語[ついご;たいご, tsuigo ; taigo] (n) (1) (See 大小,男女・だんじょ) kanji compound formed of opposing elements; (2) (See 対義語) antonym; (3) (たいご only) conversation (face-to-face) [Add to Longdo]
対抗部隊[たいこうぶたい, taikoubutai] (n) opposing forces [Add to Longdo]
対生[たいせい, taisei] (n,vs,adj-no) opposing pairs (of leaves) [Add to Longdo]
対置[たいち, taichi] (n,vs,adj-no) opposing (a thing) to (another); contrast [Add to Longdo]
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n,vs,adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  opposing
      adj 1: characterized by active hostility; "opponent (or
             opposing) armies" [syn: {opponent}, {opposing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top