ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opponent

AH0 P OW1 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opponent-, *opponent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opponent(n) คู่ต่อสู้, See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, Syn. antagonist, foe, rival, Ant. ally, companion, friend
opponent(adj) ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. adverse, antagonistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist

English-Thai: Nontri Dictionary
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opponentAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
opponentEverything was allowed: You could kick, trip, hit, or bite your opponent.
opponentHe defeated his opponent in the election.
opponentHe easily licked his opponent.
opponentHe got even his opponents to agree to the new economic plan.
opponentHe got the better of his opponent.
opponentHe grounded his opponent.
opponentHe had a slight edge on his opponent.
opponentHe is generous to his opponents.
opponentHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
opponentHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
opponentHe surprised his opponent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน(n) opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
คู่รักคู่แค้น(n) adversary, See also: opponent, rival, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
คู่ชิง(n) opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count Unit: คู่, Thai Definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
คู่ต่อสู้(n) opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count Unit: คู่
คู่อาฆาต(n) enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
คู่ปรปักษ์(n) enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นศัตรูกัน
คู่ปรับ(n) opponent, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Example: กลุ่มอินคาทาเป็นกลุ่มชนผิวดำที่เป็นคู่ปรับกับสภาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี ) มานาน, Thai Definition: คู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมา, คู่ต่อสู้ที่พอวัดเหวี่ยงกัน
ฝ่ายตรงข้าม(n) antagonist, See also: opponent, Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ, Ant. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน, Example: การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: ศัตรู, ปรปักษ์
เสี้ยนศึก(n) enemy, See also: opponent, foe, Syn. ข้าศึกศัตรู, ข้าศึก, ศัตรู, Example: เพียงทศกัณฑ์ส่งนางสีดาคืนให้พระรามเท่านั้น ก็จะสิ้นเสี้ยนศึกภัยพาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อการร้าย
ปฏิปักษ์(n) antagonist, See also: opponent, adversary, enemy, Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าศึก[khāseuk] (n) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent  FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่ปรับ[khūprap] (n) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival  FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[khū tøsū] (n, exp) EN: opponent ; rival ; antagonist
กินดาย[kindāi] (v) EN: ake off the opponent's all chesses
ปฏิปักษ์[patipak] (n) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy  FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปรปักษ์[pørapak] (n) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist  FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[sattrū] (n) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist  FR: rival [m] ; ennemi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPONENT AH0 P OW1 N AH0 N T
OPPONENTS AH0 P OW1 N AH0 N T S
OPPONENT'S AH0 P OW1 N AH0 N T S
OPPONENTS' AH0 P OW1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opponent (n) ˈəpˈounənt (@1 p ou1 n @ n t)
opponents (n) ˈəpˈounənts (@1 p ou1 n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] opponent; adversary; match, #1,258 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] opponent, #83,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
がぶる[gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
サミング[samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye) [Add to Longdo]
ノーマーク[no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opponent
   adj 1: characterized by active hostility; "opponent (or
       opposing) armies" [syn: {opponent}, {opposing}]
   n 1: a contestant that you are matched against [syn:
      {opposition}, {opponent}, {opposite}]
   2: someone who offers opposition [syn: {adversary},
     {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
     {agonist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top