ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open up-, *open up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open up(phrv) เปิดประตู
open up(phrv) เปิดออก (หลังจากปิดมานาน)
open up(phrv) เปิดทำธุรกิจ, See also: เปิดขาย
open up(phrv) ตัดผ่าน
open up(phrv) ผ่าตัด, See also: ตัดออก
open up(phrv) ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้
open up(phrv) (ปืน) เริ่มยิง
open up(phrv) พูดเปิดอก, Syn. open out
open up(phrv) ทำให้ (รถ) แล่นไปเร็ว
open up(phrv) (กีฬา) เล่นอย่างกระฉับกระเฉง, See also: เล่นอย่างกระตือรือล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
open upOpen up.
open upOpen up your mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ้วถาง(v) reclaim, See also: open up, clear, Syn. แผ้ว, Example: พวกที่ทำไร่เลื่อนลอยแผ้วถางป่าจนเตียนโล่ง, Thai Definition: ทำให้เตียน สะอาดหรือหมดสิ้นไป
ตี่(v) open up, See also: push others aside, part, spread, separate, Syn. แหวกออก, ถ่างออก, Ant. หุบเข้า, Example: แสงไฟส่องตาทำให้เขาต้องพยายามตี่ตาออก เพื่อดูว่าใครมาหา
บุกเบิก(v) reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai Definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้
แบ(v) open up, See also: spread out, Ant. กำ, Example: ทันทีที่เขานำอาหารมาแบตรงหน้า เจ้าไก่มันก็ลิ่วลมจิกกินอย่างอร่อย, Thai Definition: แผ่ให้แบนออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
กรุยทาง[krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way  FR: se frayer un chemin
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer

Japanese-English: EDICT Dictionary
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp,v5k) to open up unbroken land [Add to Longdo]
水をあける[みずをあける, mizuwoakeru] (exp,v1) to open up a big lead (over one's opponent) [Add to Longdo]
切り開く;切り拓く;切開く[きりひらく, kirihiraku] (v5k,vt) to clear (land); to open up; to cut through [Add to Longdo]
切り起こす[きりおこす, kiriokosu] (v5s) to open up waste land for cultivation [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk [Add to Longdo]
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 open up
   v 1: cause to open or to become open; "Mary opened the car door"
      [syn: {open}, {open up}] [ant: {close}, {shut}]
   2: become available; "an opportunity opened up" [syn: {open},
     {open up}]
   3: make available; "This opens up new possibilities" [syn:
     {open}, {open up}]
   4: open up an area or prepare a way; "She pioneered a graduate
     program for women students" [syn: {pioneer}, {open up}]
   5: start to operate or function or cause to start operating or
     functioning; "open a business" [syn: {open}, {open up}] [ant:
     {close}, {close down}, {close up}, {fold}, {shut down}]
   6: become open; "The door opened" [syn: {open}, {open up}] [ant:
     {close}, {shut}]
   7: talk freely and without inhibition [ant: {be quiet}, {belt
     up}, {button up}, {clam up}, {close up}, {dummy up}, {keep
     mum}, {shut up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top