ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ooze

UW1 Z   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ooze-, *ooze*
Possible hiragana form: おおぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ooze[VI] ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze[VT] ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze[N] การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze[N] โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck
ooze out[PHRV] (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
ooze away[PHRV] (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze away[PHRV] ค่อยๆหายไป, See also: (คุณภาพ) ค่อยๆ หมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oozeซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ weep ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
What tar pit did this crap ooze out of?นี่ไปตักขี้โคลนบ่อไหนมาหา? Resident Evil: Degeneration (2008)
BETRAYAL OOZES OUT OF HIM AT EVERY PORE."ซิกมุนด์ ฟรอยด์ Soul Mates (2009)
- I was born of primordial ooze.ฉันเกิดมาจากกองเลือด If I Had a Hammer (2009)
It's because I ooze charm.เพราะว่าฉันเป็นคน มีเสน่ห์ล้นเหลือ Chapter Two 'Ink' (2009)
You're a lying ooze.คุณนะมันไอ้จอมโกหกปลิ้นปล้อน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
And I was afraid, with the ooze and the feversและฉันก็กลัว พวกน้ำหนองไหลเยิ้ม หรือาการเจ็บป่วย I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
*Plus something here that oozes.*♪พลัสบางสิ่งบางอย่างที่นี่ ที่ oozes ♪ Tangled (2010)
It just oozes sexiness...เป็นเรื่องรั่วไหลที่กระตุ้นความสนใจได้ดีสุดๆ Traffic (2011)
So, ooze invasion -- any leads?เรื่อง พวกนั้นบุก ได้ข่าวอะไรบ้างไหม Hello, Cruel World (2011)
Bled black ooze.มันหลั่งของเหลวสีดำ Hello, Cruel World (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิบ[V] drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude   FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out   FR: suinter
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist   FR: suinter ; perler ; exsuder

CMU English Pronouncing Dictionary
OOZE    UW1 Z
OOZED    UW1 Z D
OOZES    UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ooze    (v) ˈuːz (uu1 z)
oozed    (v) ˈuːzd (uu1 z d)
oozes    (v) ˈuːzɪz (uu1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大勢[おおぜい, oozei] many

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P) [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo) [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
新大関[しんおおぜき, shin'oozeki] (n) sumo wrestler newly promoted to ozeki rank [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ooze
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: the process of seeping [syn: {seepage}, {ooze}, {oozing}]
   v 1: pass gradually or leak through or as if through small
      openings [syn: {seep}, {ooze}]
   2: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude sweat
     through the pores" [syn: {exude}, {exudate}, {transude},
     {ooze out}, {ooze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top