ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on behalf of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on behalf of-, *on behalf of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on behalf of(idm) (ทำบางสิ่ง) ในนามของ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
on behalf of theแทน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
I am operating on behalf of the Soviet Union.ฉันกำลังปฏิบัติการในนามของสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
On behalf of Prince and Company...ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี Mannequin: On the Move (1991)
On behalf of Prince and Company, may I say what a pleasure it is to have you hair.ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ ที่มีขน Mannequin: On the Move (1991)
Sir Michael Hagerty will present the case on behalf of the Crown.เซอร์ไมเคิล Hagerty จะนำเสนอ กรณีในนามของคราวน์ In the Name of the Father (1993)
On behalf of the-- of the workers, sir,ในนามของคนงานทุกคน... Schindler's List (1993)
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ Junior (1994)
Now I think I can safely say I'm speaking on behalf of all of my patrons-villagers to a man when I say I feel...ทีนี้ ผมคงต้องบอกว่า ผมมาพูดในฐานะตัวแทนเพื่อน ๆ ชาวบ้านของผมว่า... The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Please let me say this, please allow me to thank you, on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted.โปรดให้ฉันพูดเถอะค่ะ โปรดยอมให้ฉันขอบคุณ ที่คุณได้ทำเพื่อครอบครัวฉัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นหนี้บุญคุณใคร Episode #1.6 (1995)
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on behalf ofBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
on behalf ofHe made a speech on behalf of our company.
on behalf ofHe spoke to me on behalf of the company.
on behalf ofI am writing on behalf of my husband, who is in the hospital.
on behalf ofI am writing to you on behalf of my mother.
on behalf ofI thank you on behalf of my son.
on behalf ofI would like to express our thanks on behalf of my colleagues.
on behalf ofMy brother did that on behalf of me.
on behalf ofMy oldest brother attended the meeting on behalf of our father.
on behalf ofOn behalf of my classmates, let me say a few words of thanks to you.
on behalf ofOn behalf of our classmates, I welcome you.
on behalf ofOn behalf of the company, I welcome you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในนามของ(adv) on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ในนาม(adv) in the name of, See also: on behalf of, Syn. ในชื่อ, Example: ผู้ชายที่ใส่สูทดูมีอายุหน่อยขึ้นไปรับรางวัลในนามของช่อง 7

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในนามของ[nai nām khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
ในฐานะของ[nai thāna khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de
รักษาการ[raksākān] (v, exp) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge  FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
อุทิศ[uthit] (v) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of  FR: dédier ; consacrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
seitens meines Freundeson behalf of my friend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかわって[nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of [Add to Longdo]
成り代わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to do in place of or on behalf of (someone) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top