ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ointment

OY1 N T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ointment-, *ointment*
English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ointment(n) ขี้ผึ้ง, Syn. unguent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ointmentIt's a good paying job, but the fly in the ointment is that I'll have to spend a lot of time traveling.
ointmentThat place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[kān kamnot] (n) EN: allocation ; enactment ; appointment  FR: attribution [f]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]
การนัดหมาย[kān nat māi] (n) EN: appointment  FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[kān taengtang] (n) EN: appointment  FR: nomination [f]
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [f]
มีนัดตอน...[mī nat tøn ...] (v, exp) EN: have an appointment at ... (+ time)  FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
หม่อง[mǿng] (n) EN: balm ; cooling ointment  FR: baume [m]
นะ[na] (x) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]  FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
นัด[nat] (n) EN: appointment ; date  FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OINTMENT OY1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ointment (n) ˈɔɪntmənt (oi1 n t m @ n t)
ointments (n) ˈɔɪntmənts (oi1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, ] ointment; paste, #7,354 [Add to Longdo]
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, / ] ointment; paste, #33,876 [Add to Longdo]
药膏[yào gāo, ㄧㄠˋ ㄍㄠ, / ] ointment, #38,649 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salbe {f} [med.] | Salben {pl}ointment | oinments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
アポ[apo] (n) (abbr) appointment [Add to Longdo]
アポインテシステム[apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system [Add to Longdo]
アポインテメントシステム[apointementoshisutemu] (n) appointment system [Add to Longdo]
アポイント[apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment [Add to Longdo]
アポイントメント[apointomento] (n) appointment [Add to Longdo]
アポトリテル[apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment [Add to Longdo]
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ointment
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]
   2: toiletry consisting of any of various substances in the form
     of a thick liquid that have a soothing and moisturizing
     effect when applied to the skin [syn: {cream}, {ointment},
     {emollient}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top