ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offensive

AH0 F EH1 N S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offensive-, *offensive*
Possible hiragana form: おっふぇんしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offensive(adj) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, See also: ที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. displeasing, vexing, Ant. pleasant, pleasing
offensive(adj) น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, unpleasant, Ant. pleasant, pleasing
offensive(adj) ก้าวร้าว, Syn. aggressive
offensive(adj) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี, Syn. attacking, invading, Ant. defensive
offensive(n) การโจมตี, Syn. attack, aggression
offensively(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. disagreeably
offensiveness(n) ความน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous, Ant. offensive

English-Thai: Nontri Dictionary
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
offensive(n) การรุกราน,การบุกรุก,การล่วงละเมิด
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offensiveการรุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offensive partisanข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offensive tradeการค้าที่น่ารังเกียจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensive weaponอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensive, politicalการรุกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offensiveAn offensive smell greets one's nose.
offensiveHis irreligious statements are offensive.
offensiveI find his every word truly offensive.
offensiveI find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.
offensiveI hear a noise offensive to the ear.
offensiveRwandan rebels are pushing their offensive south as fighting continues in the capital Kigali.
offensiveThe general decided to launch an offensive against the enemy camp.
offensiveThey went on the offensive in the first half.
offensiveWe recoiled from the enemy's offensive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม(n) taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai Definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
บาดตา(adj) offensive, Syn. ขัดตา, Example: ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์
ข้อรังเกียจ(n) objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai Definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
อุกอาจ(adj) outrageous, See also: offensive, aggressive, Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: คนร้ายก่อคดีอุกอาจปล้นธนาคาร และกระหน่ำยิงยามรักษาการณ์, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
ปฏิกูล(adj) offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
กระไอ(n) offensive odor, See also: sour smell, Syn. กลิ่น (ใกล้จะบูด), Example: แกงถ้วยนี้เริ่มมีกระไอแล้ว
ก้าวร้าว(adj) aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ความก้าวร้าว(n) aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย
บาดตา(adj) offensive to the eyes, See also: unpleasant to look at, Syn. ขัดตา, Example: ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวร้าว[kāorāo] (v) EN: be aggressive ; be offensive  FR: être agressif
ก้าวร้าว[kāorāo] (adj) EN: aggressive; offensive  FR: agressif
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
กลิ่นเหม็น[klin men] (n) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell  FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลยุทธ์เชิงรุก[konlayut choēng ruk] (n, exp) EN: approach strategy ; offensive strategy
ลาม[lām] (v) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively
ล่วงเกิน[lūangkoēn] (v) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult  FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
ปฏิกูล[patikūn] (adj) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous  FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENSIVE AH0 F EH1 N S IH0 V
OFFENSIVES AH0 F EH1 N S IH0 V Z
OFFENSIVELY AH0 F EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offensive (n) ˈəfˈɛnsɪv (@1 f e1 n s i v)
offensives (n) ˈəfˈɛnsɪvz (@1 f e1 n s i v z)
offensively (a) ˈəfˈɛnsɪvliː (@1 f e1 n s i v l ii)
offensiveness (n) ˈəfˈɛnsɪvnəs (@1 f e1 n s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不雅观[bù yǎ guān, ㄅㄨˋ ㄧㄚˇ ㄍㄨㄢ, / ] offensive to the eye; unbecoming [Add to Longdo]
有攻击性[yǒu gōng jí xìng, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] offensive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschimpfungen {pl}offensive language [Add to Longdo]
offensive Haltung {f} | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive [Add to Longdo]
Offensive {f}; Angriff {m} [mil.] | Offensiven {pl}; Angriffe {pl}offensive | offensive [Add to Longdo]
anzüglich; anstößig; ungehörig {adj} | anzüglicher; anstößiger | am anzüglichsten; am anstößigstenoffensive | more offensive | most offensive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
悪洒落;悪じゃれ[わるじゃれ, warujare] (adj-na,n) offensive joke [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
押せ押せムード[おせおせムード, oseose mu-do] (n) on the attack; on the offensive [Add to Longdo]
軍事攻勢[ぐんじこうせい, gunjikousei] (n) military offensive [Add to Longdo]
攻め道具[せめどうぐ, semedougu] (n) offensive weapons [Add to Longdo]
攻撃[こうげき, kougeki] (n,vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P) [Add to Longdo]
攻撃側[こうげきがわ, kougekigawa] (n) offensive camp; team at bat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
攻勢[こうせい, kousei] Offensive, Angriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offensive
   adj 1: violating or tending to violate or offend against;
       "violative of the principles of liberty"; "considered
       such depravity offensive against all laws of humanity"
       [syn: {offensive}, {violative}]
   2: for the purpose of attack rather than defense; "offensive
     weapons" [ant: {defensive}]
   3: causing anger or annoyance; "offensive remarks" [ant:
     {inoffensive}, {unoffending}]
   4: morally offensive; "an unsavory reputation"; "an unsavory
     scandal" [syn: {unsavory}, {unsavoury}, {offensive}] [ant:
     {savory}, {savoury}]
   5: unpleasant or disgusting especially to the senses; "offensive
     odors" [ant: {inoffensive}]
   6: substitute a harsher or distasteful term for a mild one ;
     "`nigger' is a dysphemistic term for `African-American'"
     [syn: {dysphemistic}, {offensive}] [ant: {euphemistic},
     {inoffensive}]
   7: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
     "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn: {nauseating},
     {nauseous}, {noisome}, {queasy}, {loathsome}, {offensive},
     {sickening}, {vile}]
   n 1: the action of attacking an enemy [syn: {offense},
      {offence}, {offensive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top