ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offense

AH0 F EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offense-, *offense*
Possible hiragana form: おっふぇんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offense(n) การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime
offense(n) การโจมตี, See also: การจู่โจม, Syn. attack, assault, Ant. defence
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
offenseless(adj) ซึ่งป้องกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenseHe committed an offense against our laws.
offenseHe is quick to take offense.
offenseHe took offense at his daughter's behavior.
offenseHe took offense at what I said and turned on his heels.
offenseHe was unaware of the enormity of the offense.
offenseHis continual boasting gave offense to everybody.
offenseI gave offense to her.
offenseNo offense was meant.
offenseShe is cautious of giving offense to others.
offenseShe took offense at her daughter's behavior.
offenseSuch a deed is an offense against the law.
offenseThat is a criminal offense and you will surely be punished!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน้อยใจ(n) resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[khø khatjai] (n, exp) FR: offense [f] ; outrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENSE AH0 F EH1 N S
OFFENSES AH0 F EH1 N S IH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフェンス[ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n,vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
兇状;凶状[きょうじょう, kyoujou] (n) crime; offense; offence [Add to Longdo]
軍事犯[ぐんじはん, gunjihan] (n) military offense; military offence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offense
   n 1: a lack of politeness; a failure to show regard for others;
      wounding the feelings or others [syn: {discourtesy},
      {offense}, {offence}, {offensive activity}]
   2: a feeling of anger caused by being offended; "he took offence
     at my question" [syn: {umbrage}, {offense}, {offence}]
   3: (criminal law) an act punishable by law; usually considered
     an evil act; "a long record of crimes" [syn: {crime},
     {offense}, {criminal offense}, {criminal offence}, {offence},
     {law-breaking}]
   4: the team that has the ball (or puck) and is trying to score
     [syn: {offense}, {offence}] [ant: {defence}, {defending
     team}, {defense}]
   5: the action of attacking an enemy [syn: {offense}, {offence},
     {offensive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top