ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offender

AH0 F EH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offender-, *offender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offender(n) ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker

English-Thai: Nontri Dictionary
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, persistentผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, sexผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenderHe even suspected that the man was the principle offender.
offenderSometimes first offenders are in need of help.
offenderSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
offenderThe more laws, the more offenders.
offenderThe police spotting him at once as the offender.
offenderThe political offender rebelled against the police authority.
offenderThey discussed the subject of the offender of the meaning of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือมืด[meū meūt] (n, exp) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse  FR: main mystèrieuse [f]
พ้นข้อหา[phon khøhā] (v, exp) EN: be relieved from being an offender  FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[phū kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offender
ผู้กระทำความผิดอีก[phū kratham khwāmphit īk] (n, exp) EN: recidivist ; repeat offender  FR: récidiviste [m]
ผู้กระทำผิด[phū kratham phit] (n) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator  FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[phūphit] (n) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error  FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENDER AH0 F EH1 N D ER0
OFFENDERS AH0 F EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offender (n) ˈəfˈɛndər (@1 f e1 n d @ r)
offenders (n) ˈəfˈɛndəz (@1 f e1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender, #371,863 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}offender | offenders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender [Add to Longdo]
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P) [Add to Longdo]
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender [Add to Longdo]
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  offender
      n 1: a person who transgresses moral or civil law [syn:
           {wrongdoer}, {offender}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top