ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offend

AH0 F EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offend-, *offend*, offen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offend(vt) ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, รบกวน, Syn. outrage, displease, Ant. please
offend(vi) เป็นสาเหตุให้ไม่พอใจ, Syn. irritate, annoy
offend(vi) ฝ่าฝืนกฎ, See also: ทำผิดกกฎหมาย, Syn. transgress
offended(adj) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, Syn. vexed, provoked
offender(n) ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker
offending(adj) ซึ่งขุ่นเคือง, Syn. delinquent, opprobrious
offendedly(adv) อย่างขุ่นเคือง
offend with(phrv) ทำให้ขุ่นเคืองกับ
offend against(phrv) ละเมิด (กฎหมาย, ประเพณี ฯลฯ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault, vice, attack

English-Thai: Nontri Dictionary
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offendกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, persistentผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, sexผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offendHe apologized for having offended her.
offendHe even suspected that the man was the principle offender.
offendHe is chary of offending people.
offendHe often offends against our agreement.
offendHis gross manners offended his companions.
offendHis way of speaking offended me.
offendHis words offended me.
offendI am offend with her.
offendI'm afraid I've offended you.
offendI was offended at his behavior.
offendI was offended by her crude manners.
offendNothing offends people worse than broken engagement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกหูรกตา(v) offend the eye, See also: be unpleasant to the eye, be eyesore, Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา, Example: ผมจะทำอะไรก็รกหูรกตานายของผมไปหมด
รำคาญตา(v) offend the eyes, Example: คุณนายเจริญจิตต์รู้สึกขำมากกว่ารำคาญตา, Thai Definition: เห็นแล้วรู้สึกรำคาญ
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ขัดใจ(v) offend, See also: dissatisfy, displease, Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ตามใจ, พอใจ, Example: แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก, Thai Definition: ไม่ยอมให้ทำตามใจ
ล่วงเกิน(v) offend, See also: insult, Example: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร, Thai Definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท
เจ็บปวด(adj) hurt, See also: offended, bitter, painful, distressful, Syn. ปวดร้าว, Example: คำแถลงการณ์นี้กลั่นออกมาจาก ประสบการณ์ตรงอันเจ็บปวด, Thai Definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เกะกะ[keka] (v) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
กลับมาทำผิดอีก[klap mā tham phit īk] (v, exp) EN: relapse ; reoffend
กระทำผิดกฎหมาย[kratham phit kotmāi] (v, exp) EN: break a law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend  FR: violer la loi ; commettre une infraction

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFEND AH0 F EH1 N D
OFFENDS AH0 F EH1 N D Z
OFFENDED AH0 F EH1 N D AH0 D
OFFENDED AH0 F EH1 N D IH0 D
OFFENDER AH0 F EH1 N D ER0
OFFENDERS AH0 F EH1 N D ER0 Z
OFFENDING AH0 F EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offend (v) ˈəfˈɛnd (@1 f e1 n d)
offends (v) ˈəfˈɛndz (@1 f e1 n d z)
offended (v) ˈəfˈɛndɪd (@1 f e1 n d i d)
offender (n) ˈəfˈɛndər (@1 f e1 n d @ r)
offenders (n) ˈəfˈɛndəz (@1 f e1 n d @ z)
offending (v) ˈəfˈɛndɪŋ (@1 f e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触犯[chù fàn, ㄔㄨˋ ㄈㄢˋ, / ] offend, #17,808 [Add to Longdo]
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, / ] offending the eye; an eye-sore; in the way, #54,278 [Add to Longdo]
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] offending public morals (成语 saw), #88,807 [Add to Longdo]
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender, #371,863 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone [Add to Longdo]
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offend
   v 1: cause to feel resentment or indignation; "Her tactless
      remark offended me" [syn: {pique}, {offend}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior of
     this married woman shocked her friends" [syn: {shock},
     {offend}, {scandalize}, {scandalise}, {appal}, {appall},
     {outrage}]
   4: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top