ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offence-, *offence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offence(n) การรุก, Syn. attack, aggression, Ant. defense
offence(n) ความรู้สึกขุ่นเคือง, Syn. resentment, indignation, umbrage
offence(n) การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. crime, misdemeanour
offence(n) การทำให้ขุ่นเคือง, See also: การทำให้ไม่พอใจ, Syn. outrage, insult, upset, Ant. pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offenceความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence of disclosure of private secretsความผิดฐานเปิดเผยความลับ (ส่วนตัวของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, pettyความผิดลหุโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, politicalความผิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offence, weapon ofอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against international law and orderความผิดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against liberty and reputationความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against life and bodyความผิดต่อชีวิตและร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against propertyความผิดต่อทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenceAny offence against himself he forgave readily.
offenceHe behaved himself so as not to give offence to others.
offenceHe took offence at her.
offenceI grieved that he should take offence.
offenceShe easily takes offence at trifles.
offenceShe took offence at my word.
offenceSuch an offence is punished by a fine and/or imprisonment.
offenceThe law prescribes certain penalties for this offence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบัติ(n) offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai Definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
การกระทำความผิด[kān kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offence
การกระทำผิดกฎหมาย[kān kratham phit kotmāi] (n, exp) EN: criminal offence ; violation  FR: violation [f]
คดีอุกฉกรรจ์[khadī ukchakan] (n, exp) EN: serious offence
ความผิด[khwāmphit] (n) EN: offence ; offense (Am.) ; delict  FR: délit [m] ; forfait [m]
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร[khwāmphit tām kotmāi sunlakākøn] (n, exp) EN: customs offence
กองตรวจภาษีอากร[køng trūat phāsī-akøn] (n, exp) EN: bureau of investigation of tax offences
กระทำความผิด[kratham khwāmphit] (v, exp) EN: commit an offence ; perpetrate a crime  FR: commettre un crime
กระทำผิดกฎหมาย[kratham phit kotmāi] (v, exp) EN: break a law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend  FR: violer la loi ; commettre une infraction

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offence (n) ˈəfˈɛns (@1 f e1 n s)
offences (n) ˈəfˈɛnsɪz (@1 f e1 n s i z)
offenceless (j) ˈəfˈɛnsləs (@1 f e1 n s l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフェンス[ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n,vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
兇状;凶状[きょうじょう, kyoujou] (n) crime; offense; offence [Add to Longdo]
軍事犯[ぐんじはん, gunjihan] (n) military offense; military offence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offence
   n 1: the action of attacking an enemy [syn: {offense},
      {offence}, {offensive}]
   2: the team that has the ball (or puck) and is trying to score
     [syn: {offense}, {offence}] [ant: {defence}, {defending
     team}, {defense}]
   3: a feeling of anger caused by being offended; "he took offence
     at my question" [syn: {umbrage}, {offense}, {offence}]
   4: a lack of politeness; a failure to show regard for others;
     wounding the feelings or others [syn: {discourtesy},
     {offense}, {offence}, {offensive activity}]
   5: (criminal law) an act punishable by law; usually considered
     an evil act; "a long record of crimes" [syn: {crime},
     {offense}, {criminal offense}, {criminal offence}, {offence},
     {law-breaking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top