ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off-the-cuff

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off-the-cuff-, *off-the-cuff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-the-cuff(idm) ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า, See also: ทันทีทันใด, สดๆ
off-the-cuff(adj) ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวมา, Syn. offhand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
off-the-cuff(ออฟ'เธอะคัฟ) adj. ซึ่งเตรียมตัวมาน้อยหรือไม่ได้เตรียมตัวมาเลย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we need something a little stronger than off-the-cuff Latin commands!ฉันคิดว่าบางทีเราควรจะต้อง ใช้อะไรบางอย่างที่มีพลังมากว่า ใช้คาถาภาษาลาตินเพื่อเอามันออกไปนะ! Snake Eyes (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 off-the-cuff
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top