ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtrusive

AH0 B T R UW1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtrusive-, *obtrusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtrusive(adj) ที่เข้าไปก่อความรำคาญ, See also: ที่เข้าไปยุ่ง, ที่ทำให้รำคาญ, Syn. interfering, meddlesome
obtrusively(adv) อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน, Syn. obviously, clearly
obtrusiveness(n) ความเด่นชัด, See also: ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtrusiveHe tried to less obtrusive.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBTRUSIVE AH0 B T R UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtrusive (j) ˈəbtrˈuːsɪv (@1 b t r uu1 s i v)
obtrusively (a) ˈəbtrˈuːsɪvliː (@1 b t r uu1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufdringlich {adj} | aufdringlicher | am aufdringlichstenobtrusive | more obtrusive | most obtrusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
落ち着いた(P);落ちついた[おちついた, ochitsuita] (adj-f) (1) calm; composed; cool; (2) settled; fixed; established; (3) unobtrusive; quiet; subdued; (P) [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtrusive
   adj 1: undesirably noticeable; "the obtrusive behavior of a
       spoiled child"; "equally obtrusive was the graffiti"
       [syn: {obtrusive}, {noticeable}] [ant: {unnoticeable},
       {unobtrusive}]
   2: sticking out; protruding

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top