ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstruction

AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstruction-, *obstruction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstruction(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction(n) การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructionism(n) การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
obstructionist(n) ผู้ขัดขวาง, See also: ผู้กีดขวาง, Syn. holdout, resister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism

English-Thai: Nontri Dictionary
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice(n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียก ว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ผู้หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การกีดกัน(n) obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
การขัดขวาง(n) hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
เหตุขัดข้อง(n) obstruction, See also: hindrance, obstacle, interference, Example: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดขวาง[kān khatkhwāng] (n) EN: hindrance ; obstruction  FR: obstacle [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: obstruction of a police officer
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [f]
การปิดล้อม[kān pitløm] (n) EN: blockade ; obstruction  FR: blocus [m]
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTRUCTION AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N
OBSTRUCTIONS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N Z
OBSTRUCTIONISM AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
OBSTRUCTIONIST AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T
OBSTRUCTIONIST AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH0 S T
OBSTRUCTIONISTS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T S
OBSTRUCTIONISTS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstruction (n) ˈəbstrˈʌkʃən (@1 b s t r uh1 k sh @ n)
obstructions (n) ˈəbstrˈʌkʃənz (@1 b s t r uh1 k sh @ n z)
obstructionism (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪzəm (@1 b s t r uh1 k sh @ n i z @ m)
obstructionist (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪst (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t)
obstructionists (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪsts (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine, #120,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブストラクション[obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
交通妨害[こうつうぼうがい, koutsuubougai] (n) traffic obstruction [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
場所塞ぎ[ばしょふさぎ, bashofusagi] (n) obstruction [Add to Longdo]
阻害(P);阻礙;阻碍[そがい, sogai] (n,vs,adj-no) obstruction; inhibition; (P) [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) [Add to Longdo]
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n) intestinal obstruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstruction
   n 1: any structure that makes progress difficult [syn:
      {obstruction}, {obstructor}, {obstructer}, {impediment},
      {impedimenta}]
   2: the physical condition of blocking or filling a passage with
     an obstruction [syn: {obstruction}, {blockage}]
   3: something immaterial that stands in the way and must be
     circumvented or surmounted; "lack of imagination is an
     obstacle to one's advancement"; "the poverty of a district is
     an obstacle to good education"; "the filibuster was a major
     obstruction to the success of their plan" [syn: {obstacle},
     {obstruction}]
   4: the act of obstructing; "obstruction of justice"
   5: getting in someone's way

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top