ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obliged

AH0 B L AY1 JH D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obliged-, *obliged*, oblig, oblige
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obliged(adj) ซึ่งถูกบังคับ, Syn. compelled
obliged(adj) ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. grateful, indebted

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligedBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
obligedBecause of the heavy rain, we were obliged to stay there.
obligedBecause of the storm, we were obliged to stay at home.
obligedI am much obliged to you.
obligedI am much obliged to you for your help.
obligedI am much obliged to you for your kind help.
obligedI am much obliged to you for your kindness.
obligedI am obliged to leave early to catch my train.
obligedI am so much obliged to you for your kindness.
obligedI am very much obliged to you for your help.
obligedIf you will lend me the money, I shall be much obliged to you.
obligedI missed the last bus, and was obliged to walk home in the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตเวที(adj) grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGED AH0 B L AY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obliged (v) ˈəblˈaɪʤd (@1 b l ai1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berichtspflichtig {adj}obliged to report [Add to Longdo]
meldepflichtig {adj}obliged to register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
世話になる[せわになる, sewaninaru] (exp,v5r) (See お世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  obliged
      adj 1: under a moral obligation to do something [syn: {duty-
             bound(p)}, {obliged(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top