ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obligatory

AH0 B L IH1 G AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obligatory-, *obligatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obligatory(adj) ที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, See also: ที่ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา, ที่ควรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม, Syn. compulsory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
obligatory(adj) เป็นพันธะ,เป็นภาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligatory reinsuranceการประกันภัยต่อโดยผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligatory sceneฉากจำเป็น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligatoryIt is obligatory on us to help.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGATORY AH0 B L IH1 G AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obligatory (j) ˈəblˈɪgətriː (@1 b l i1 g @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichtexemplar {n}obligatory copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義務的[ぎむてき, gimuteki] (adj-na) compulsory; obligatory [Add to Longdo]
義理チョコ[ぎりチョコ, giri choko] (n) obligatory-gift chocolate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obligatory
   adj 1: morally or legally constraining or binding; "attendance
       is obligatory"; "an obligatory contribution" [ant:
       {optional}]
   2: required by obligation or compulsion or convention; "he made
     all the obligatory apologies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top