ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obligation

AA2 B L AH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obligation-, *obligation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obligation(n) สัญญาผูกมัด, See also: ข้อผูกมัด, Syn. promise, bond, pledge
obligation(n) หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. duty, responsibility
obligation(n) ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ, See also: บุญคุณ, Syn. indebtedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty, debt

English-Thai: Nontri Dictionary
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligation๑. พันธกรณี, ข้อผูกพัน๒. หนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obligationพันธะ, ข้อผูกพัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation๑. หนี้, ข้อผูกพัน (ก. แพ่ง)๒. พันธกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation of a contractหนี้ตามสัญญา, ข้อผูกพันตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
obligationพันธภาพ ข้อผูกพัน พันธกรณี [การทูต]
Obligations (Law)หนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligationEvery player is under obligation to keep the rules.
obligationI'm not a Muslim and so I have no obligation to observe the fast but as long as I'm living in the same apartment having consideration for such a custom is important.
obligationIn everyday life we have many obligations and responsibilities.
obligationIt is the obligation of every worker to pay taxes.
obligationWe fulfill our obligations.
obligationWe have a legal obligation to pay our taxes.
obligationYou have no obligation to help us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่(n) duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai Definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ภาระผูกพัน(n) obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai Definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
หนี้บุญคุณ(n) indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai Definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
พันธกิจ(n) obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai Definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
หนี้สิน(n) debt, See also: obligation, Syn. หนี้, Example: การจัดตั้งธนาคารข้าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลดเปลื้องหนี้สินได้เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนให้กับอีกผู้หนึ่ง
ข้อผูกมัด(n) obligation, See also: binding condition, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, พันธะ, Example: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
พันธกรณี(n) obligation, See also: contract, commitment, Syn. ข้อผูกพัน, Example: กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือขอความช่วยเหลือจาก IMF และรับพันธกรณีที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ, Thai Definition: เหตุที่เป็นข้อผูกมัด
ภาระติดพัน(n) obligation, See also: responsibility, Example: กองมรดกมีภาระติดพันที่จะต้องบำรุงมูลนิธิหลายแห่ง, Thai Definition: ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ราชธรรม(n) obligations or responsibilities of a sovereign to his people, See also: obligations or responsibilities of a king to his people, Thai Definition: กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรกระทำ, Notes: (สันสกฤต)
กรณียกิจ(n) obligation, See also: activities, Syn. กิจ, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายกัน[hāikan] (v) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations  FR: être quitte
หุ้นกู้[hunkū] (n) EN: debenture  FR: obligation [f]
จำจะต้อง[jam ja tǿng] (v, exp) EN: have to ; must ; be under an obligation to  FR: devoir ; avoir l'obligation de
กรณีย์[karanī = køranī] (n) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility  FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียกิจ[karanīyakit] (n) EN: business ; obligation ; duty ; activities ; affairs
กรุณีย์[karunī] (n) FR: devoir [m] ; obligation [m]
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [f]
ข้อผูกพัน[khøphūkphan] (n) EN: commitment ; obligation ; pledge  FR: obligation [f] ; engagement [m]
ความรับผิดชอบ[khwām rapphitchøp] (n) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability  FR: responsabilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGATION AA2 B L AH0 G EY1 SH AH0 N
OBLIGATIONS AA2 B L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obligation (n) ˌɒblɪgˈɛɪʃən (o2 b l i g ei1 sh @ n)
obligations (n) ˌɒblɪgˈɛɪʃənz (o2 b l i g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftspflicht {f}obligation to give information [Add to Longdo]
Kaufzwang {m} | ohne Kaufzwangobligation to buy | with no obligation to buy [Add to Longdo]
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work [Add to Longdo]
Obliegenheit {f} | Obliegenheiten {pl}; Agenden [Ös.]obligation | obligation [Add to Longdo]
Sorgfaltspflicht {f}obligation to exercise diligence [Add to Longdo]
Unterhaltspflicht {f}obligation to pay maintenance [Add to Longdo]
Verpflichtung {f} | Verpflichtungen {pl} | gesamtschuldnerische Verpflichtung | einer Verpflichtung nachkommen | (seinen) Verpflichtungen nachkommenobligation | obligations | joint and several obligation | to fulfil an obligation; to satisfy an obligation | to meet (one's) obligations; to meet (one's) responsibilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
オブリゲーション[oburige-shon] (n) obligation [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) [Add to Longdo]
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]
恩義;恩誼[おんぎ, ongi] (n) obligation; favour; favor; debt of gratitude [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
義務[ぎむ, gimu] (n,adj-no) duty; obligation; responsibility; (P) [Add to Longdo]
義務感[ぎむかん, gimukan] (n) sense of duty (obligation) [Add to Longdo]
義務付け[ぎむづけ, gimuduke] (n) obligation; (P) [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obligation
   n 1: the social force that binds you to the courses of action
      demanded by that force; "we must instill a sense of duty in
      our children"; "every right implies a responsibility; every
      opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John
      D.Rockefeller Jr [syn: {duty}, {responsibility},
      {obligation}]
   2: the state of being obligated to do or pay something; "he is
     under an obligation to finish the job"
   3: a personal relation in which one is indebted for a service or
     favor [syn: {obligation}, {indebtedness}]
   4: a written promise to repay a debt [syn: {debt instrument},
     {obligation}, {certificate of indebtedness}]
   5: a legal agreement specifying a payment or action and the
     penalty for failure to comply

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top