ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objective

AH0 B JH EH1 K T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objective-, *objective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objective(adj) ไม่ลำเอียง, See also: ยุติธรรม, Syn. unbiased, impartial, fair, Ant. partial, unfair
objective(adj) ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง, Syn. real, Ant. subjective
objective(n) เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. object, purpose, intention, Ant. aimlessness
objectively(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างไม่ลำเอียง, อย่างไม่อคติ, Syn. impartially, Ant. partially
objectively(adv) ู่อย่างถูกต้อง, See also: อย่างอาศัยความเป็นจริง
objectiveness(n) ความเป็นรูปธรรม
objective case(n) กรรมการก (ทางไวยากรณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
objective casen. กรรมการ.
objective glassn. แว่นหรือเลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่จะส่องดู

English-Thai: Nontri Dictionary
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectiveเชิงวัตถุวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective๑. วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย๒. วัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objectiveวัตถุวิสัย, ปรวิสัย, ปรนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงวัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objective artศิลปะวัตถุวิสัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective correlativeสหสัมพัทธ์ปรวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective functionฟังก์ชันจุดประสงค์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
objective idealismจิตนิยมวัตถุวิสัย, จิตนิยมปรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective knowledgeความรู้เชิงปรวิสัย ความรู้เชิงวัตถุวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective riskความเสี่ยงภัยเชิงวัตถุวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your objective is the boy Tetsuo Shima.เป้าหมายของนายคือเจ้าเด็กนั่น ชิมะ เท็ตสึโอะ Akira (1988)
Primary objective fulfilled.บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่ eXistenZ (1999)
Thus, our primary objective must be to destroy or disable the diggers inside the dock.ฉะนั้น เป้าหมายแรกของเราก็คือ ทำลายหรือพังเครื่องขุดในอยู่ในอู่ต่อเรือ The Matrix Revolutions (2003)
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ The Corporation (2003)
By your definition, Kelvin, a real scientist's objective would be to prevent man from progress.ตามคำนิยามของคุณ เคลวิน นักวิทยาศาสตร์ก็คือ ผู้ขวางความก้าวหน้ามนุษย์ Around the World in 80 Days (2004)
But this mission has objectives of its own.แต่ภารกิจนี้เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่น The Great Raid (2005)
Your objective is to seal off the area of operation during the raid.จากเมืองคาบานาตวน เป้าหมายของคุณคือ ต้องทำการปิดถนนทั้งหมด.. ทุกจุดที่เราจะทำการบุก The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectiveAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
objectiveEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
objectiveEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
objectiveFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
objectiveFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
objectiveHis objective is to pass the test.
objectiveIt is very difficult for anybody to be objective about his own character.
objectiveIt's hard for nurses to be objective about their patients.
objectiveOur primary objective is to expand the South American market.
objective'That' has only the two cases, nominative and objective, and it does not inflect depending on the case.
objectiveThe objective of law is justice.
objectiveThe relative pronoun 'that' has two states, a nominative case and objective case, but there is no possessive case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัตถุวิสัย(n) objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai Definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย(adj) objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai Definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
วัตถุประสงค์(n) objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai Definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
แผนปฏิบัติงาน(n) objective plan, Example: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป, Count Unit: แผน, Thai Definition: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
เป้าหมาย(n) target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai Definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ปรนัย(n) objective, Ant. อัตนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย, Thai Definition: เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย
ปรนัย(n) objective, Syn. วัตถุวิสัย, Example: กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด, Thai Definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
กรรมการก(n) objective case, See also: accusative case in Thai grammar, Ant. กรรตุการก, Example: ประโยคที่ว่า ตำรวจยิงผู้ร้าย ผู้ร้าย เป็นกรรมการก, Thai Definition: ผู้ถูกทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 3 ส่วนของประโยค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[jutmungmāi] (v) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal  FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[jutprasong] (n) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object  FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
กรรมการก[kammakārok] (n) EN: accusative case (in Thai grammar) ; objective case
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[kān børihān dōi watthuprasong] (n, exp) EN: management by objectives (MBO)  FR: gestion par objectifs [f]
เป้า[pao] (n) EN: target ; mark ; objective ; goal  FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้าหมาย[paomāi] (n) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target  FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าประสงค์[paoprasong] (n) EN: aim ; intention ; objective
ปรนัย[paranai = pøranai] (x) EN: objective

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTIVE AH0 B JH EH1 K T IH0 V
OBJECTIVES AH0 B JH EH1 K T IH0 V Z
OBJECTIVELY AA0 B JH EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objective (n) ˈəbʤˈɛktɪv (@1 b jh e1 k t i v)
objectives (n) ˈəbʤˈɛktɪvz (@1 b jh e1 k t i v z)
objectively (a) ˈəbʤˈɛktɪvliː (@1 b jh e1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
旨趣[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective, #74,339 [Add to Longdo]
物镜[wù jìng, ㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] objective (optics), #84,175 [Add to Longdo]
受格[shòu gé, ㄕㄡˋ ㄍㄜˊ, ] objective [Add to Longdo]
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] objective idealism (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachweis {m}objective evidence [Add to Longdo]
Zielgröße {f}objective criterion; effect variable [Add to Longdo]
Zielsetzung {f}; Zielstellung {f} | bei unserer Zielsetzungobjective target | in establishing our objectives [Add to Longdo]
objektiv; sachlich; wirklich {adj} | am objektivsten | objektivierenobjective | most objective | to objectify [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
基本目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] (n) {comp} basic objective [Add to Longdo]
期成[きせい, kisei] (n) realization of an objective; realisation of an objective [Add to Longdo]
期成同盟[きせいどうめい, kiseidoumei] (n) association formed to carry out an objective [Add to Longdo]
客観視[きゃっかんし, kyakkanshi] (n,vs) objective point of view [Add to Longdo]
客観的観念論[きゃっかんてきかんねんろん, kyakkantekikannenron] (n) (See 主観的観念論) objective idealism [Add to Longdo]
試験群目標[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] (n) {comp} test group objective [Add to Longdo]
主目的[しゅもくてき, shumokuteki] (n,adj-na) main purpose; primary objective [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective [Add to Longdo]
試験群目標[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] test group objective [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objective
   adj 1: undistorted by emotion or personal bias; based on
       observable phenomena; "an objective appraisal";
       "objective evidence" [syn: {objective}, {nonsubjective}]
       [ant: {subjective}]
   2: serving as or indicating the object of a verb or of certain
     prepositions and used for certain other purposes; "objective
     case"; "accusative endings" [syn: {objective}, {accusative}]
   3: emphasizing or expressing things as perceived without
     distortion of personal feelings, insertion of fictional
     matter, or interpretation; "objective art" [syn: {objective},
     {documentary}]
   4: belonging to immediate experience of actual things or events;
     "objective benefits"; "an objective example"; "there is no
     objective evidence of anything of the kind"
   n 1: the goal intended to be attained (and which is believed to
      be attainable); "the sole object of her trip was to see her
      children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   2: the lens or system of lenses in a telescope or microscope
     that is nearest the object being viewed [syn: {objective},
     {objective lens}, {object lens}, {object glass}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obj
 
 1. (kıs.) object, objection, objective.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top