ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objectionable

AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objectionable-, *objectionable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objectionable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable(adj) ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable(adj) ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTIONABLE AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objectionable (j) ˈəbʤˈɛkʃənəbl (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪文書[かいぶんしょ, kaibunsho] (n) objectionable literature [Add to Longdo]
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objectionable
   adj 1: causing disapproval or protest; "a vulgar and
       objectionable person" [syn: {objectionable}, {obnoxious}]
   2: liable to objection or debate; used of something one might
     take exception to; "a thoroughly unpleasant highly
     exceptionable piece of writing"; "found the politician's
     views objectionable" [syn: {exceptionable}, {objectionable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top