ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

object

AA1 B JH EH0 K T   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -object-, *object*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object[N] วัตถุ, See also: สิ่งของ, Syn. matter, stuff, material
object[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
object[N] นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
object[VI] คัดค้าน, See also: ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง, Syn. resist, protest, Ant. admit, concur, consent
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
objector[N] ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
object to[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. demur at, protest against
objectify[VT] ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม, Syn. actualize, substantiate, materialize
objection[N] ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection[N] สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
object glassn. แว่นหรือเลนซ์ของกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่จะดู
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
objectify(อับเจค'ทะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม,ทำให้แลเห็น,ทำให้เป็นตัวตน,ทำให้สัมผัสได้, See also: objectification n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
object(vt) ทักท้วง,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectอ็อบเจกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object๑. วัตถุประสงค์๒. วัตถุ๓. คัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object codeรหัสจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object codeรหัสจุดหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object computerคอมพิวเตอร์จุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object fileแฟ้มจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object libraryคลังจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี" The Great Dictator (1940)
Well, that sounds fair to me. Anyone object?ดีที่เสียงธรรมกับผม ใครคัดค้าน? 12 Angry Men (1957)
Anyone object?Anyone object12 Angry Men (1957)
Anyone object?Anyone object12 Angry Men (1957)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
We will consolidate on the objective.เราจะรวมในวัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
What sort of object is that? - What?- วัตถุนั่นมันอะไรเหรอ The Little Prince (1974)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let us try to remain objectiveให้เราพยายามเพื่อยังคงจุดประสงค์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectA beautiful object like that never loses its value.
objectA complete intransitive verb takes neither complement or object.
objectAfter all my objections, she left home.
objectAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
objectAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
objectAlmost all the workers objected to working at night.
objectAmong natural object, there are many that we can turn to account.
objectAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
objectAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
objectArnold teaches us to see the object as it really is.
objectAs far as I am concerned, I have no objection.
objectAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปวัตถุ[N] object d'art
วัตถุวิสัย[N] objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย[ADJ] objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุประสงค์[N] objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ข้อรังเกียจ[N] objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แผนปฏิบัติงาน[N] objective plan, Example: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป, Count unit: แผน, Thai definition: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
เป้าหมาย[N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECT    AA1 B JH EH0 K T
OBJECT    AH0 B JH EH1 K T
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K T S
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K T S
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K S
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K S
OBJECTOR    AH0 B JH EH1 K T ER0
OBJECTED    AH0 B JH EH1 K T AH0 D
OBJECTING    AH0 B JH EH1 K T IH0 NG
OBJECTIVE    AH0 B JH EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
object    (n) ˈɒbʤɪkt (o1 b jh i k t)
object    (v) ˈəbʤˈɛkt (@1 b jh e1 k t)
objects    (n) ˈɒbʤɪkts (o1 b jh i k t s)
objects    (v) ˈəbʤˈɛkts (@1 b jh e1 k t s)
objected    (v) ˈəbʤˈɛktɪd (@1 b jh e1 k t i d)
objector    (n) ˈəbʤˈɛktər (@1 b jh e1 k t @ r)
objecting    (v) ˈəbʤˈɛktɪŋ (@1 b jh e1 k t i ng)
objection    (n) ˈəbʤˈɛkʃən (@1 b jh e1 k sh @ n)
objective    (n) ˈəbʤˈɛktɪv (@1 b jh e1 k t i v)
objectors    (n) ˈəbʤˈɛktəz (@1 b jh e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
物体[wù tǐ, ˋ ㄊㄧˇ, / ] object; body; substance, #9,140 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
客体[kè tǐ, ㄎㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] object (philosophy), #16,495 [Add to Longdo]
物件[wù jiàn, ˋ ㄐㄧㄢˋ, ] object, #20,732 [Add to Longdo]
物化[wù huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, ] objectification, #28,321 [Add to Longdo]
宾语[bīn yǔ, ㄅㄧㄣ ㄩˇ, / ] object, #31,357 [Add to Longdo]
旨趣[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective, #74,339 [Add to Longdo]
物镜[wù jìng, ˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] objective (optics), #84,175 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufrechner {f}object computer [Add to Longdo]
Kaufobjekt {n}object of purchase [Add to Longdo]
Maschinenkode {m}; Zielkode {m} [comp.]object code [Add to Longdo]
Objekt {n} | Objekte {pl}object | objects [Add to Longdo]
Objektträger {m}object slide [Add to Longdo]
Programmlauf {m}object run [Add to Longdo]
Programmlaufdauer {f}; Programmlaufzeit {f}object time [Add to Longdo]
Streitobjekt {n}object of dispute [Add to Longdo]
Tauschobjekt {n}object of bartering [Add to Longdo]
Übersetzungsprotokoll {n}object listing [Add to Longdo]
Vertragsgegenstand {m}object of agreement [Add to Longdo]
Wertgegenstand {m}object of value [Add to Longdo]
Zielsprache {f}object language; target language [Add to Longdo]
ausführbares Programmobject program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 object
   n 1: a tangible and visible entity; an entity that can cast a
      shadow; "it was full of rackets, balls and other objects"
      [syn: {object}, {physical object}]
   2: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   3: (grammar) a constituent that is acted upon; "the object of
     the verb"
   4: the focus of cognitions or feelings; "objects of thought";
     "the object of my affection"
   5: (computing) a discrete item that provides a description of
     virtually anything known to a computer; "in object-oriented
     programming, objects include data and define its status, its
     methods of operation and how it interacts with other objects"
   v 1: express or raise an objection or protest or criticism or
      express dissent; "She never objected to the amount of work
      her boss charged her with"; "When asked to drive the truck,
      she objected that she did not have a driver's license"
   2: be averse to or express disapproval of; "My wife objects to
     modern furniture"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top