ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuzzle

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuzzle-, *nuzzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuzzle(vi) ดุนด้วยจมูกเบาๆ
nuzzle(vt) ดุนด้วยจมูกเบาๆ, Syn. cuddle, nudge, snuggle
nuzzle up(phrv) (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
nuzzle(vt) ถู,ดุนด้วยจมูก,กระแซะ,อิงแอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคล้าเคลีย[khaokhlīa] (v) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle

CMU English Pronouncing Dictionary
NUZZLE N AH1 Z AH0 L
NUZZLES N AH1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuzzle (v) nˈʌzl (n uh1 z l)
nuzzled (v) nˈʌzld (n uh1 z l d)
nuzzles (v) nˈʌzlz (n uh1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
擦り付ける;摩り付ける;擦りつける;摩りつける;すり付ける;擦付ける[すりつける;こすりつける(擦り付ける;擦りつける;擦付ける), suritsukeru ; kosuritsukeru ( suri tsukeru ; suri tsukeru ; satsu tsukeru )] (v1,vt) (1) to rub against; to nuzzle against (e.g. dog nosing a person); (2) to strike (a match) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuzzle
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: rub noses [syn: {nuzzle}, {nose}]
   3: dig out with the snout; "the pig nuzzled the truffle"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top