ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

numb

N AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numb-, *numb*
English-Thai: Longdo Dictionary
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament
wave number(n, jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, See also: Related: wavelength
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
numb(adj) ชา, See also: หมดความรู้สึก, ไม่มีความรู้สึก
numb(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. benumb, deaden, dull, Ant. sensitize
number(n) ตัวเลข, See also: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Syn. figure, digit, numeral, integer
number(n) จำนวน, See also: ปริมาณ, Syn. amount, whole, estimate
number(vt) ใส่ตัวเลข, See also: ใส่ลำดับเลข, Syn. list, itemize, index, numerate
number(vt) นับจำนวน, Syn. count, consider
numbly(adv) อย่างไร้ความรู้สึก
numbing(adj) ซึ่งทำให้ไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งทำให้ชินชา
numbered(adj) ซึ่งมีจำนวนจำกัด, See also: ซึ่งมีหมายเลข
numbness(n) การไร้ความรู้สึก, Syn. deadness, dullness, paralysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
numb(นัมบฺ) adj.,v. (ทำให้) ชา,ไม่มีความรู้สึก,มึนงง,งงงวย., See also: numbness n., Syn. torpid
number(นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด
number crunchingคิดเลขเร็วหมายถึง การคำนวณที่ซับซ้อน หรือที่มีตัวเลขที่มีค่ามาก ๆ (เช่น ตัวเลขทางธุรกิจ หรืองบประมาณ) ได้อย่างรวดเร็ว
number systemระบบจำนวนหมายถึงจำนวนตัวเลขในแต่ละระบบ เช่น ระบบฐานสิบ จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 10 ตัว (นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป) คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ฐานสอง จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 2 ตัว คือ 0 กับ 1 นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานแปด ฐานสิบหก ฯ เลขระบบฐานอื่นไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
numbing(นัม'บิง) adj. ทำให้ชา,ทำให้อัมพาต,ทำให้งงงวย.
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant Avogadro number
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
numb(adj) มึนงง,งง,มึน,ไม่รู้สึก
numb(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึก
number(n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว
number(vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข
numberless(adj) นับไม่ถ้วน
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
outnumber(vt) มีจำนวนเหนือกว่า,มีจำนวนมากกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
number๑. เลข๒. หมายเลข๓. จำนวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
number๑. เลข๒. หมายเลข๓. จำนวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
numberจำนวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
number crunching-คิดเลขเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
number fieldฟีลด์จำนวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
number lineเส้นจำนวน [มีความหมายเหมือนกับ real line; real number line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
number of children survivingจำนวนบุตรที่ยังมีชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
number of children wantedจำนวนบุตรที่ต้องการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
number of divorces per new marriageจำนวนการหย่าต่อการสมรสใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
number of first marriagesจำนวนการสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
numberจำนวน, ปริมาณที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามากหรือน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Number conceptมโนทัศน์เชิงจำนวนเลข [TU Subject Heading]
Number crunchingคำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
number lineเส้นจำนวน, เส้นตรงที่มีจุด 0 เป็นจุดแทนศูนย์ จุดที่อยู่ทางขวาของจุด 0 แทนจำนวนบวกเช่น 1, 2, 3,... และจุดที่อยู่ทางซ้ายแทนจำนวนลบ เช่น -1, -2, -3, ... โดยแต่ละจุดอยู่ห่างจุด 0 เป็นระยะ 1, 2, 3, ... หน่วยความยาว ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
number systemระบบจำนวน, วิธีการเขียนตัวเลขเพื่อแทนจำนวน และการใช้โอเปอเรชันกับจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Number theoryทฤษฎีจำนวนเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Number theoryทฤษฎีจำนวน [TU Subject Heading]
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numbers, Randomเลขสุ่ม [TU Subject Heading]
Numbers, Realจำนวนจริง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A woman goes to a doctor who says, "Mind if I numb your breasts?"หญิงลูกอ่อนไปหาหมอเพราะไม่มีน้ำนม หมอถามว่า"หมอขอตรวจดูหน่อยนะ" Bicentennial Man (1999)
Keep sniffing and numb your nose.ช่วยกันสูดๆ เข้าไปจะได้ชินจมูก Art of Seduction (2005)
To Numb The Pain I Will Inflict On You.จนยาชาทั้งคลินิคก็เอาคุณไม่อยู่ Something's Coming (2007)
You can operate on him while he's awake. Yang-- you can use a high thoracic epidural to numb him from the chest down.หยาง Kung Fu Fighting (2007)
MY LEG'S NUMB NOW. HOW ABOUT A HEATING PAD?ขาชั้น ชา แล้ว เปลี่ยนเป็นกระเป๋าทำความร้อนได้ไม๊? Poison Ivy (2007)
I became numb to the labels.ผมมึนเมาไปกับยาทั้งหลายแหล่นั่น Numb (2007)
Numb is probably exactly what you need right now.แกควรจะด้านชาแล้วแหละตอนเนี้ย Cold Ground (2008)
We're just two guys sneaking down a hall like a couple of numb nuts. - Hey.เราเหมือนไอ้งั่งสองตัว แอบเข้ามาทำอะไรไม่รู้ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
We're gonna need the names and numbs of everyone you came in contact with here and in China.พวกเราต้องการชื่อ และจำนวนทุกคนที่ติดต่อกับคุณที่นี่ และที่ประเทศจีน Birthmarks (2008)
You're going to be numb for a few more days.คุณจะรู้สึกมึนๆไป 2 - 3 วัน Lucky Thirteen (2008)
Divorce action, numb nuts!เก็บข้อมูลฟ้องหย่าน่ะสิ Burn After Reading (2008)
Now, when your hands are numb you lift them up to your bazoomas and press.พอมือชาก็ยกขึ้น วางบนหน้าอกแล้วกด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numb3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
numb60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
numbAccidents have increased in number.
numbA considerable number of students want to go to college.
numb"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
numbAfter all, you have to look after number one.
numbA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
numbA great number of accidents happen every year.
numbA great number of books are published every year.
numbA great number of citizens went into the army.
numbA great number of people were killed in a moment.
numbA great number of students battled for freedom of speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบอร์(n) number, Syn. หมายเลข, เลขหมาย, นัมเบอร์, Example: เบอร์สุดท้ายของทีมคือเบอร์ 4, Count Unit: เบอร์, Thai Definition: ตัวเลขประจำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
หวยเถื่อน(n) illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
เลข(n) number, See also: numeral, digit, figure, integer, Syn. ตัวเลข, Example: ชาวตะวันตกไม่ชอบเลข 13 เพราะเป็นเลขที่นำความโชคร้ายมาให้, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง
พนมศก(n) year of the reign, See also: number of coronation year and the era, Thai Definition: เลขปีรัชกาลที่เขียนบนหลังศก
เลขจำนวน(n) number, Syn. ตัวเลข, เลข, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขต่างๆ
เลขประจำตัว(n) identification number, See also: number, Example: เขาเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงานโดยเรียงตามเลขประจำตัวของพนักงาน, Thai Definition: เลขลำดับของคนสำหรับตรวจหาได้สะดวก
ตัวตั้ง(n) number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ตัวเลข(n) number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
ตัวตั้ง(n) number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
ตัวเลข(n) number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [f]
เบอร์[boē] (n) EN: number  FR: numéro [m]
เบอร์บ้าน[boē bān] (n, exp) EN: home number
เบอร์แฟกซ์[boē faēk] (n, exp) EN: fax number
เบอร์โทรศัพท์[boē thōrasap] (n, exp) EN: telephone number  FR: numéro de téléphone [m]
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[boē thōrasap thī thamngān] (n, exp) EN: work number
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชา[chā] (adj) EN: numb ; insensible  FR: engourdi
ฉบับที่ ...[chabap thī ...] (x) EN: number ... ; issue ... (+ number)  FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMB N AH1 M
NUMBED N AH1 M D
NUMBER N AH1 M B ER0
NUMBING N AH1 M IH0 NG
NUMBERS N AH1 M B ER0 Z
NUMBERED N AH1 M B ER0 D
NUMBER'S N AH1 M B ER0 Z
NUMBNESS N AH1 M N AH0 S
NUMBERING N AH1 M B ER0 IH0 NG
NUMBINGLY N AH1 M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numb (v) nˈʌm (n uh1 m)
numbs (v) nˈʌmz (n uh1 m z)
numbed (v) nˈʌmd (n uh1 m d)
number (v) nˈʌmbər (n uh1 m b @ r)
numbly (a) nˈʌmliː (n uh1 m l ii)
numbers (v) nˈʌmbəz (n uh1 m b @ z)
numbing (v) nˈʌmɪŋ (n uh1 m i ng)
numbered (v) nˈʌmbəd (n uh1 m b @ d)
numbness (n) nˈʌmnəs (n uh1 m n @ s)
numbering (v) nˈʌmbərɪŋ (n uh1 m b @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
人数[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people, #1,918 [Add to Longdo]
数码[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code, #3,169 [Add to Longdo]
号码[hào mǎ, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] number, #3,252 [Add to Longdo]
编号[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
麻木[má mù, ㄇㄚˊ ㄇㄨˋ, ] numb, #9,494 [Add to Longdo]
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field), #11,410 [Add to Longdo]
人头[rén tóu, ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] number of people; (per) capita, #13,897 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] numb; paralysis, #19,218 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
うん[un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
おしっこ[oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 numb
   adj 1: lacking sensation; "my foot is asleep"; "numb with cold"
       [syn: {asleep(p)}, {benumbed}, {numb}]
   2: (followed by `to') not showing human feeling or sensitivity;
     unresponsive; "passersby were dead to our plea for help";
     "numb to the cries for mercy" [syn: {dead(p)}, {numb(p)}]
   3: so frightened as to be unable to move; stunned or paralyzed
     with terror; petrified; "too numb with fear to move"
   v 1: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses"
      [syn: {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top