ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

null

N AH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -null-, *null*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
null(adj) ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, Syn. invalid, vain
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า, See also: ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, Syn. annul, invalidate
nullity(n) ความไม่มีค่า, See also: การไร้ผล
null and void(idm) โมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับ
null and void(idm) ไม่มีผลตามกฎหมาย, See also: เป็นโมฆะ
nullification(n) การไม่มีผลบังคับ, See also: การเป็นโมฆะ, Syn. negation, revocation, voiding, Ant. confirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
nullity(นัล'ลิที) n. ความไม่ได้ผล,ความไม่มีอะไร,ความโมฆะ,สิ่งที่เป็นโมฆะ,สิ่งที่ไม่มีผลบังคับ, Syn. cancel void, kill

English-Thai: Nontri Dictionary
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nullว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
null hypothesisสมมุติฐานว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null matrix; zero matrixเมทริกซ์ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null sequenceลำดับลู่เข้าศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null set; empty set; void setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null spaceปริภูมิสู่ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null vector; zero vectorเวกเตอร์ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nulla poena sine lege (L.)ไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
null setเซตว่าง, ดู empty set [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
null vector [zero vector]เวกเตอร์ศูนย์, เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
Null and void.เป็นอันเป็นโมฆะสินะ Na Triobloidi (2009)
Our truce... null and void.สงบศึกของพวกเราชั่วคราว... เป็นอันเป็นโมฆะ Oiled (2010)
That's a semantically null sentence.นั่นเป็นประโยคที่ไม่มีความหมาย The Psychic Vortex (2010)
"According to fairy tale law, if not fully satisfied, true love's kiss will render this contract null and void.""ตามกฎของนิทานแล้ว ถ้าไม่พึงพอใจ การจุมพิตกับรักแท้จะทำให้ สัญญานี้เป็นโมฆะ" Shrek Forever After (2010)
As far as I'm concerned, that makes our deal null and void.เท่าที่คิดดู ข้อตกลงของเราถือเป็นโมฆะ A Land Without Magic (2012)
Conrad's prenup with you is null and void.ข้อตกลงก่อนแต่งงานของคอนราด กับคุณเป็นโมฆะ Duress (2012)
Bartlett used those mistakes to render the whole document null and void.บาร์ทเล็ตใช้ความผิดพลาดนั้น อ้างว่าเอกสารทั้งหมดมันไร้ค่าและโมฆะ The Partners in the Divorce (2012)
Then I realized, if the board pushed you out, your non-compete clause would be null and void, and you could take Emily's technology public.จากนั้นฉันก็รู้แล้ว ถ้าบอร์ดผลักฉันออก เงื่อนของคู่แข่งของคุณจะไม่มีสำคัญและไม่มีผลใดๆ One Percent (2013)
- the null worm. - What, that was you?ไวรัสนั่น ฝีมือคุณเหรอ? Mors Praematura (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nullHow is Null expressed as a regular expression?
nullThis bond is null and void.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆกรรม(n) null and void act, Syn. โมฆะกรรม, Thai Definition: นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างก็ได้, Notes: (กฎหมาย)
เสื่อม(v) negate, See also: nullify, Example: ผู้ที่ถูกมนตร์สะกด หากได้รดน้ำมนตร์แล้วอาจจะทำให้มนตร์นั้นเสื่อมไปได้, Thai Definition: ถอยความขลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เลย[mai loēi] (adv) FR: nullement ; pas du tout
ไม่มีแล้งที่จะไป[mai mī laēng thī ja pai] (xp) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go  FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[mai mī thī eūn] (xp) EN: nowhere else ; not found anywhere else  FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่มีที่ไหน[mai mī thīnai] (x) FR: nulle part
ไม่ไปไหน[mai pai nai] (v, exp) EN: not going anywhere  FR: n'aller nulle part
ไม่สักที่เดียว[mai sak thī dīo] (x) EN: nowhere  FR: nulle part
โมฆะ[mōkha] (adj) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective  FR: caduc ; nul et non avenu
มุมศูนย์องศา[mum sūn ongsā] (n, exp) EN: null angle ; zero angle  FR: angle nul [m]
เซตว่าง[set wāng] (n, exp) EN: empty set ; null set  FR: ensemble vide [m]
ทำให้เป็นโมฆะ[thamhai pen mōkha] (v) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo  FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary
NULL N AH1 L
NULLIFY N AH1 L AH0 F AY2
NULLIFIED N AH1 L AH0 F AY2 D
NULLIFIES N AH1 L AH0 F AY2 Z
NULLIFYING N AH1 L AH0 F AY2 IH0 NG
NULLIFICATION N AH2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
null (j) nˈʌl (n uh1 l)
nullify (v) nˈʌlɪfaɪ (n uh1 l i f ai)
nullity (n) nˈʌlɪtiː (n uh1 l i t ii)
nullified (v) nˈʌlɪfaɪd (n uh1 l i f ai d)
nullifies (v) nˈʌlɪfaɪz (n uh1 l i f ai z)
nullifying (v) nˈʌlɪfaɪɪŋ (n uh1 l i f ai i ng)
nullification (n) nˌʌlɪfɪkˈɛɪʃən (n uh2 l i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Null {f} [math.] | Nullen {pl} | nicht Null | über Null | unter Null | mit Nullen auffüllen | führende Nullzero | zeros | non-zero | above zero | below zero | to zeroize | leading zero [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}null | nulls [Add to Longdo]
Null {f}nil [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}naught [Am.]; nought | naughts [Add to Longdo]
Nullen {pl}nobodies [Add to Longdo]
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor [Add to Longdo]
Null-Messungen {pl}zero measurements [Add to Longdo]
Nullabweichung {f}zero deviation [Add to Longdo]
Nulladresse {f}zero address [Add to Longdo]
Nulllast {f}; Nullast {f} [alt]no-load [Add to Longdo]
Nullauffüllung {f}zerofill [Add to Longdo]
Nulldivision {f}zero division [Add to Longdo]
Nulldurchgang {m}zero-crossing [Add to Longdo]
Nulleichung {f}zero adjust [Add to Longdo]
Nullelement {n} [math.]zero element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ナル文字列[ナルもじれつ, naru mojiretsu] (n) {comp} null string [Add to Longdo]
ヌル[nuru] (n,adj-no) null [Add to Longdo]
ヌルバイト[nurubaito] (n) {comp} null byte [Add to Longdo]
ヌルパタン[nurupatan] (n) {comp} null pattern [Add to Longdo]
ヌルフィールド[nurufi-rudo] (n) {comp} null field [Add to Longdo]
ヌルポインター[nurupointa-] (n) {comp} null pointer [Add to Longdo]
ヌルモデム[nurumodemu] (n) {comp} null modem [Add to Longdo]
ヌルリスト[nururisuto] (n) {comp} null list [Add to Longdo]
ヌル型;ナル型[ヌルがた(ヌル型);ナルがた(ナル型), nuru gata ( nuru kata ); naru gata ( naru kata )] (n) {comp} null type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル[ぬる, nuru] null (a-no) [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
ヌルポインター[ぬるぽいんたー, nurupointa-] null pointer [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list [Add to Longdo]
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] NULL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 null
   adj 1: lacking any legal or binding force; "null and void" [syn:
       {null}, {void}]
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top