ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nowadays

N AW1 AH0 D EY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nowadays-, *nowadays*, nowaday
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nowadays(adv) ทุกวันนี้, See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้, Syn. now, at present, currently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nowadaysBeef is expensive nowadays.
nowadaysDivorce is becoming more common nowadays.
nowadaysEverybody is happy nowadays.
nowadaysHandmade goods are very expensive nowadays.
nowadaysHe easily gets angry nowadays.
nowadaysHe is well off nowadays.
nowadaysI'm never free from worry about my son. Nowadays he does nothing but play video games, and never studies at all.
nowadaysIt is essential to have good command of English nowadays.
nowadaysKaraoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.
nowadaysMany men nowadays seem to have the feeling that in vast modern societies there is nothing of importance that the individual can do.
nowadaysMany shoes nowadays are made of plastics.
nowadaysMany students have a car of their own nowadays.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจุบันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ทุกวันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, in these days, these days, Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้, Example: คนเราทุกวันนี้มักสวมหน้ากากเข้าหากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในปัจจุบันนี้[nai patjuban nī] (adv) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently  FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
สมัยนี้[samai nī] (adv) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now  FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours
สมัยปัจจุบัน[samai patjuban] (adj) EN: modern ; present-day ; nowadays  FR: moderne ; actuel
ทุกวันนี้[thukwannī] (n, exp) EN: nowadays ; at present ; now ; in these days ; these days  FR: ces jours-ci ; actuellement ; pour le moment ; à présent

CMU English Pronouncing Dictionary
NOWADAYS N AW1 AH0 D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nowadays (a) nˈauədɛɪz (n au1 @ d ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如今[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, ] nowadays, #1,346 [Add to Longdo]
晚世[wǎn shì, ㄨㄢˇ ㄕˋ, ] nowadays, #332,488 [Add to Longdo]
目今[mù jīn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] nowadays; at present; as things stand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] (adj-no,n-adv,n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) [Add to Longdo]
今では[いまでは, imadeha] (adv) now; nowadays [Add to Longdo]
今時;今どき[いまどき, imadoki] (n-adv,n-t) present day; today; recently; these days; nowadays; at this hour [Add to Longdo]
今日[きょう(P);こんにち(P);こんじつ, kyou (P); konnichi (P); konjitsu] (n-t) (1) today; this day; (2) (こんにち only) these days; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
今日では[こんにちでは, konnichideha] (exp,adv) nowadays; in this day and age [Add to Longdo]
今日日[きょうび, kyoubi] (n-adv,n-t) nowadays [Add to Longdo]
最近[さいきん, saikin] (adj-no,n-adv,n-t) most recent; these days; right now; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
昨今[さっこん(P);さくこん, sakkon (P); sakukon] (n-adv,n-t) nowadays; recently; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nowadays
   adv 1: in these times; "it is solely by their language that the
       upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford;
       "we now rarely see horse-drawn vehicles on city streets";
       "today almost every home has television" [syn:
       {nowadays}, {now}, {today}]
   n 1: the period of time that is happening now; any continuous
      stretch of time including the moment of speech; "that is
      enough for the present"; "he lives in the present with no
      thought of tomorrow" [syn: {present}, {nowadays}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top