ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nourishment

N ER1 IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nourishment-, *nourishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nourishment(n) อาหารที่บำรุงร่างกาย, Syn. eatables, foodstuff

English-Thai: Nontri Dictionary
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nourishmentThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.
nourishmentWhat with overwork and lack of nourishment, he became very ill.
nourishmentWhat with overwork and lack of nourishment, he become very ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: provide nourishment ; nourish ; feed
โภชนา[phōtchanā = phōchanā] (n) EN: food ; nourishment ; meal ; dishes

CMU English Pronouncing Dictionary
NOURISHMENT N ER1 IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nourishment (n) nˈʌrɪʃmənt (n uh1 r i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养品[yíng yǎng pǐn, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] nourishment, #36,281 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナリッシュメント[narisshumento] (n) nourishment [Add to Longdo]
栄養(P);営養[えいよう, eiyou] (n,adj-no) nutrition; nourishment; (P) [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
栄養分[えいようぶん, eiyoubun] (n) nutriment; nutritious substance; nourishment [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
滋養[じよう, jiyou] (n,adj-no) nourishment; (P) [Add to Longdo]
養い[やしない, yashinai] (n) (See 養う) nutrition; nourishment; nurture; bringing up; rearing [Add to Longdo]
養分[ようぶん, youbun] (n) nourishment; nutrient [Add to Longdo]
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nourishment
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   2: the act of nourishing; "her nourishment of the orphans saved
     many lives"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top