ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nourish

N ER1 IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nourish-, *nourish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nourish(vt) เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. feed, supply, sustain, Ant. starve
nourishing(adj) ซึ่งเลี้ยงดู, See also: ซึ่งบำรุงเลี้ยง
nourishment(n) อาหารที่บำรุงร่างกาย, Syn. eatables, foodstuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nourish(เนอ'ริช) vt. บำรุงเลี้ยง,หล่อเลี้ยง,สนับสนุน,เลี้ยง,ถนอม., See also: nourisher n. nourishingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง
undernourished(adj) ได้อาหารไม่พอเพียง,ได้อาหารน้อย,ขาดอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nourishCurry sauce is very nourishing.
nourishFish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than former.
nourishIt's important to nourish your children with good food.
nourishMilk nourishes a baby.
nourishPlants are nourished by earth.
nourishReading of literature nourishes the mind.
nourishThe mother used her own milk to nourish the baby.
nourishThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.
nourishThis fish is inexpensive but nourishing.
nourishThose rules nourished discontent among students.
nourishWe need to nourish our spirit.
nourishWhat with overwork and lack of nourishment, he became very ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง(v) moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง(v) provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai Definition: ยังชีพไว้
ทะนุบำรุง(v) nourish, See also: tend with care, Syn. ทำนุบำรุง, ระวังรักษา, ดูแลรักษา, Ant. ทำลาย, Example: คนที่รักต้นไม้มักจะทะนุบำรุงต้นไม้ด้วยความระมัดระวัง, Thai Definition: เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู
บำรุงเลี้ยง(v) nurture, See also: nourish, feed, bring up, rear, Example: เขาเฝ้าบำรุงเลี้ยงเด็กคนนี้มากับมือ แต่ก็ยังทำให้เขาเสียใจจนได้, Thai Definition: ถนอมกล่อมเกลี้ยง, เลี้ยงดูให้สบาย
บำรุงกำลัง(v) nourish, Example: วิตามินที่มีส่วนผสมของโสมสามารถบำรุงกำลังของคนชราให้แข็งแรงขึ้นได้, Thai Definition: เลี้ยงบำรุงให้มีกำลังมากขึ้น
บำรุง(v) enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai Definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
ปรนปรือ(v) nourish, See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture, Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Ant. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้, Thai Definition: บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
ชู(v) nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: บำรุงให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
บำรุงกำลัง[bamrung kamlang] (v, exp) EN: nourish
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: moisten ; nourish ; lubricate
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: provide nourishment ; nourish ; feed
โภชนา[phōtchanā = phōchanā] (n) EN: food ; nourishment ; meal ; dishes

CMU English Pronouncing Dictionary
NOURISH N ER1 IH0 SH
NOURISHED N ER1 IH0 SH T
NOURISHES N ER1 IH0 SH AH0 Z
NOURISHING N ER1 IH0 SH IH0 NG
NOURISHMENT N ER1 IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nourish (v) nˈʌrɪʃ (n uh1 r i sh)
nourished (v) nˈʌrɪʃt (n uh1 r i sh t)
nourishes (v) nˈʌrɪʃɪz (n uh1 r i sh i z)
nourishing (v) nˈʌrɪʃɪŋ (n uh1 r i sh i ng)
nourishment (n) nˈʌrɪʃmənt (n uh1 r i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] nourish; to rear, #5,395 [Add to Longdo]
滋养[zī yǎng, ㄗ ㄧㄤˇ, / ] nourish, #14,256 [Add to Longdo]
滋补[zī bǔ, ㄗ ㄅㄨˇ, / ] nourishing; nutritious, #19,188 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] nourish; rear, #21,004 [Add to Longdo]
营养品[yíng yǎng pǐn, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] nourishment, #36,281 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナリシングクリーム[narishingukuri-mu] (n) nourishing cream [Add to Longdo]
ナリッシュ[narisshu] (n) nourish [Add to Longdo]
ナリッシュメント[narisshumento] (n) nourishment [Add to Longdo]
栄養(P);営養[えいよう, eiyou] (n,adj-no) nutrition; nourishment; (P) [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
栄養分[えいようぶん, eiyoubun] (n) nutriment; nutritious substance; nourishment [Add to Longdo]
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
滋養[じよう, jiyou] (n,adj-no) nourishment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nourish
   v 1: provide with nourishment; "We sustained ourselves on bread
      and water"; "This kind of food is not nourishing for young
      children" [syn: {nourish}, {nurture}, {sustain}]
   2: give nourishment to [syn: {nutrify}, {aliment}, {nourish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top