ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notwithstanding

N AA2 T W IH0 TH S T AE1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notwithstanding-, *notwithstanding*, notwithstand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notwithstanding(prep) อย่างไรก็ตาม, See also: ทั้งๆ ที่, แม้ว่า, Syn. despite, on the other hand, nonetheless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless, yet

English-Thai: Nontri Dictionary
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Notwithstanding thisถึงยังงั้นก็เถอะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
- Before you go running off.... - Well, last night, notwithstanding things bedroom-wise between me and Mrs. Fitzgerald haven't been a real five-alarm fire of late.ดีคืนที่ผ่านมาตอนนี้เรากำลังยืนอย สิ่งที่ชาญฉลาดห้องนอน We're the Millers (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notwithstandingHe failed notwithstanding my advice.
notwithstandingShe accepted our offer notwithstanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้กระนั้น(conj) nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก็ดี[kødī] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter  FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
แม้กระนั้น[maēkranan] (conj) EN: nevertheless ; notwithstanding  FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ทั้งที่[thangthī] (x) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding  FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTWITHSTANDING N AA2 T W IH0 TH S T AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notwithstanding (a) nˌɒtwɪθstˈændɪŋ (n o2 t w i th s t a1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding [Add to Longdo]
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P) [Add to Longdo]
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P) [Add to Longdo]
乍らも[ながらも, nagaramo] (prt) (uk) though; notwithstanding; although; (P) [Add to Longdo]
雖も[いえども;いうとも, iedomo ; iutomo] (exp) (uk) even though; despite; notwithstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notwithstanding
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top