ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notify

N OW1 T AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notify-, *notify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notify(vt) แจ้งความ, See also: บอกกล่าว, บอก, ประกาศ, Syn. edify, inform
notify of(phrv) แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
notify to(phrv) แจ้ง (ข้อมูล) เกี่ยวกับอย่างเป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notify(โน'ทิไฟ) vt. แจ้งความ,แจ้ง,ประกาศ,บอกให้ทราบ., See also: notifiable adj. notifier n., Syn. inform

English-Thai: Nontri Dictionary
notify(vt) เตือนล่วงหน้า,แจ้งความ,บอกให้ทราบ,ประกาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notify๑. บอกกล่าว๒. แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notifyบอกกล่าว, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notify partyผู้รับสินค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notifyAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
notifyI am happy to notify you that I have fully recovered.
notifyI will notify you of the arrival of the goods.
notifyWhen you decide which plan you want, please notify us in writing?
notifyWill you notify me after 3 minutes?
notifyYou should notify the police at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ้งตำรวจ(v) inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai Definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แจ้งเหตุ(v) inform, See also: notify, tell, Syn. บอกเหตุ, Example: เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น, Thai Definition: บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ
บอกกล่าว(v) notify, See also: apprise, inform, announce to, Syn. บอก, แจ้ง, Example: ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง, Thai Definition: บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
บอกเล่าเก้าสิบ(v) inform, See also: notify, apprise, announce to, Syn. บอกเล่า, บอก, Example: ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป, Thai Definition: บอกกล่าวให้รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งเหตุ[jaēng hēt] (v) EN: inform ; notify ; tell
แจ้งความ[jaēngkhwām] (v) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report  FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
แจ้งตำรวจ[jaēng tamrūat] (n, exp) EN: call the police ; inform the police ; notify the police  FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTIFY N OW1 T AH0 F AY2
NOTIFYING N OW1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notify (v) nˈoutɪfaɪ (n ou1 t i f ai)
notifying (v) nˈoutɪfaɪɪŋ (n ou1 t i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报信[bào xìn, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] notify; inform, #45,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
知らす[しらす, shirasu] (v5s) (1) to inform; to notify; (2) (hon) to know; (3) (hon) to reign [Add to Longdo]
知らせる(P);報せる[しらせる, shiraseru] (v1,vt) to notify; to advise; to inform; (P) [Add to Longdo]
届ける(P);屆ける(oK)[とどける, todokeru] (v1,vt) (1) to deliver; to forward; to send; (2) to report; to notify; to file notice (to the authorities); to give notice; to register; (P) [Add to Longdo]
届け出る[とどけでる, todokederu] (v1,vt) to report; to notify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notify
   v 1: inform (somebody) of something; "I advised him that the
      rent was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice},
      {send word}, {apprise}, {apprize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top