ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nosily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nosily-, *nosily*, nosy
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกแซก(adv) inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai Definition: ทุกแง่ทุกมุม
พรายน้ำ(n) phosphorescent, See also: luminosity, Example: พรายน้ำบนหน้าปัทม์นาฬิกาเป็น Luminova ให้ความสว่างได้ดีพอสมควร, Thai Definition: แสงเรืองในที่มืดที่ผุดกระจายขึ้นจากน้ำหรือที่ตัวเลขหน้าปัดนาฬิกาหรือที่สวิตซ์ไฟฟ้าบางชนิด
ตึงตัง(adv) loudly, See also: wildly, boisterously, nosily, Syn. เอะอะตึงตัง, Example: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง, Thai Definition: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
การวินิจฉัยโรค(n) diagnosis, Example: การวินิจฉัยโรคในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการวินิจฉัยโรคมากขึ้น
เมฆฉาย(n) diagnosing the nature of the disease by incantations, See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication, Thai Definition: การอธิษฐานโดยบริกรรมด้วยมนตร์ เชื่อกันว่าจะทำให้เงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วพิจารณาดูว่าคนเจ็บนั้นเป็นโรคอะไร

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypnosis(n) การสะกดจิต
nosiness(n) การสอดรู้สอดเห็น
stenosis(n) การตีบของรู, See also: การแคบเข้าของช่องเปิด
diagnosis(n) การวินิจฉัยโรค, See also: การหาสาเหตุ, Syn. prognosis, pathology, analysis, determination
prognosis(n) การทำนายอาการโรค, Syn. forecast, prediction
luminosity(n) ความสว่าง, Syn. brightness
luminosity(n) ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความเฉียบแหลม
luminosity(n) ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง, Syn. luminance
luminosity(n) สิ่งที่เปล่งแสง
trichinosis(n) โรคพยาธิ
brown nosing(sl) ประจบประแจง, See also: เลีย
misdiagnosis(n) การวินิจฉัยผิด
voluminosity(n) การวัดปริมาตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenosine(อะเดน' โฯซีน) n. nucleotide ที่ประกอบด้วย adenine และ ribose
aluminosilicate(อะลูมิดนซิล' ลิเคท) n. aluminum silicate ที่มี alkali-metal, alaline-earth, metal ions เช่น feldspar, zeolite
autohypnosis(ออโทฮิพโน'ซิส, -ทิสซึม) การสะกดจิตด้วยตนเอง. authypnotic adj. (self-induced hypnosis)
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
cognosibleadj. ซึ่งสามารถรับรู้ได้
cyanosis(ไซ'อะโนซิส) n. ภาวะผิวหนังเป็นสีเขียว (น้ำเงิน) เนื่องจากการขาดออกซิเจน
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,
gnosis(โน'ซิส) n. ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือเทพนิยาย, See also: gnostic adj.
hallucinosisn. โรคจิตที่มีลักษณะอาการหลอนประสาท
hypnosis(ฮิพโน'ชิส) n. การสะกดจิต
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค,การทำนาย,การคาดคะเน
trichinosis(ทริคคะโน'ซิส) n. โรคที่เกิดจากการมีพยาธิจำพวก trichina, Syn. trichiniasis

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumonopathy; pneumonosisโรคปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonosis; pneumonopathyโรคปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological diagnosisการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary stenosis๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacodiagnosisการวินิจฉัยโรคด้วยยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmasia; phlegmonosis๑. การอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ inflammation]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonosis; phlegmasia๑. การอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ inflammation]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic blindness; agnosia, visual; blindness, cortical psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychanopsia; agnosia, visual; blindness, cortical psychic; blindness, psychicภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngostenosisคอหอยตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebostenosisหลอดเลือดดำตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiognosisการวินิจฉัยโรคจากโฉมหน้าและสีหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctostenosis; rectostenosisไส้ตรงตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognosis๑. การพยากรณ์โรค๒. คำพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognosisการพยากรณ์โรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytocoenosisเอกภูมิประชากรพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peripheral cyanosisอาการเขียวคล้ำส่วนขอบ, อาการเขียวคล้ำรอบนอก, อาการเขียวคล้ำส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical diagnosisกายวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloric stenosis; pyloristenosis; pylorostenosisไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloristenosis; pylorostenosis; stenosis, pyloricไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylorostenosis; pyloristenosis; stenosis, pyloricไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
laryngostenosisกล่องเสียงตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiodiagnosisรังสีวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiological diagnosisการวินิจฉัยทางรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinostenosisช่องจมูกตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgen diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเรินต์เกน [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, X-ray] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinostegnosisช่องจมูกตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinosis๑. จอตาเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ retinopathy ๓]๒. โรคจอตา [มีความหมายเหมือนกับ retinitis ๒ และ retinopathy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectostenosis; proctostenosisไส้ตรงตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, cicatricialการตีบเหตุแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, mitralลิ้นไมทรัลตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, pulmonary๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, pyloric; pyloristenosis; pylorostenosisไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerostenosisการตีบแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-hypnosisการสะกดจิตตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereocognosy; stereognosisการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereognosis; stereocognosyการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, sixth; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenochoria; stenosisการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis; stenochoriaการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, aorticลิ้นเอออร์ติกตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stegnosis๑. ส่วนคอด, รอยคอด [มีความหมายเหมือนกับ constriction]๒. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stenochoria; stenosis และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatognosis; sense, body; sense, sixthความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum diagnosis; serodiagnosisการวินิจฉัยโดยตรวจซีรัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, body; sense, sixth; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialostenosisท่อน้ำลายตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosisการวินิจฉัยโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnosis, Ultrasonicการวิเคราะห์ด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Byssinosisโรคปอดฝุ่นฝ้าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trichinosisพยาธิตัวจี๊ด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cytodiagnosisการวินิจฉัยจากเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodiagnosisการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preimplantation genetic diagnosisการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnosis, Laboratoryการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trichinosis in animalทริคิโนซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
AIDS serodiagnosisการวินิจฉัยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยตรวจซีรั่ม [TU Subject Heading]
Byssinosisโรคบิสสิโนซิส [TU Subject Heading]
Calcinosisโรคแคลซิโนซิส [TU Subject Heading]
Coronary stenosisหลอดเลือดหัวใจตีบ [TU Subject Heading]
Cytodiagnosisเซลล์วินิจฉัย [TU Subject Heading]
Diagnosisการวินิจฉัย [TU Subject Heading]
Diagnosis, Differentialการวินิจฉัยแยกโรค [TU Subject Heading]
Diagnosis, Surgicalศัลยศาสตร์วินิจฉัย [TU Subject Heading]
Electrodiagnosisการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hypnotism ; Hypnosisการสะกดจิต [TU Subject Heading]
Mitral valve stenosisลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ [TU Subject Heading]
Nursing diagnosisการวินิจฉัยทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Prenatal diagnosisการวินิจฉัยก่อนคลอด [TU Subject Heading]
Serodiagnosisการวินิจฉัยโรคทางเซรุ่ม [TU Subject Heading]
Trichinosisไทรคิโนซิส [TU Subject Heading]
Vaginosis, Bacterialภาวะแบคทีเรียลวาไจโนลิส [TU Subject Heading]
Inosilicatesไอโนซิลิเกต, Example: SiO4 tetrahedra เกาะจับกันเป็นแบบลูกโซ่เดี่ยว อัตราส่วน Si : O = 1 : 3 (SiO3) หรือ SiO4 tetrahedra เกาะจับกันเป็นแบบลูกโซ่คู่ อัตราส่วน Si : O = 4 : 11 (Si4O11) แร่ที่สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ Augite, Hornblende, Jadeite, Rhodonite, Spodumene, Tremolite and Wollastonite [สิ่งแวดล้อม]
Acrocyanosisเลือดคั่ง, ปลายมือปลายเท้าเขียว, อาการเขียวที่พบที่ปลายมือปลายเท้า, อาการเขียวที่มือและเท้า, อาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวเฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวตามปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Adenosineอะดีโนซีน, สาร; อะดิโนซีน; อดีโนซีน; อะดีโนซีน [การแพทย์]
Adenosine 5' Phosphateอะดีโนซีน 5' ฟอสเฟต [การแพทย์]
Adenosine Derivativesอนุพันธ์อดีโนซีน [การแพทย์]
Adenosine Diphosphateกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไดฟอสเฟต, อะดิโนซีนไดฟอสเฟท, อะดีโนซีนไดฟอสเฟต [การแพทย์]
Adenosine Diphosphate Glucoseอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต กลูโคส [การแพทย์]
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส [การแพทย์]
Adenosine Monophosphateอดีโนซีนโมโนฟอสเฟส [การแพทย์]
Adenosine Triphosphataseเอ็นไซม์อาดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, แอดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส [การแพทย์]
Adenosine Triphosphateกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไตรฟอสเฟท, อาดีโนซีนไตรฟอสเฟส, แอดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อดิโนสินไตรฟอสเฟต, การแปรสภาพของสารพลังงาน, อะดิโนซินไทรฟอสเฟท [การแพทย์]
Adenosine Triphosphateอะดีโนซีน ไทรฟอสเฟต; อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต, สาร; เอดีโนซีน ไทรฟอสเฟท [การแพทย์]
Adenosine-5-Tosylateอะดีโนซีน-5-โทชิเลต [การแพทย์]
Adenosinetriphosphataseอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, สาร [การแพทย์]
Adenosisอดีโนซิส, เนื้องอก [การแพทย์]
Agnosiaอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย [การแพทย์]
Agnosia, Acousticแอ็กโนเสียเกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Agnosia, Auditoryแอ็กโนเสียเกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Agnosia, Fingerไม่รู้จักนิ้ว [การแพทย์]
Agnosia, Visualจำสิ่งของที่เห็นไม่ได้, มองวัตถุที่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร, แอ็กโนเสียเกี่ยวกับการเห็น [การแพทย์]
Alveolar Proteinosisอัลวีโอลารโปรตีโนซิส [การแพทย์]
Aminosidineอมิโนซิดิน [การแพทย์]
Anal Stenosisรูทวารหนักตีบแคบ [การแพทย์]
Anorectal Stenosisตีบแคบที่บริเวณเรคตัม-ทวารหนัก [การแพทย์]
Aortic Stenosisลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ, ลิ้นเอออร์ตาตีบ, ลิ้นหัวใจเอออร์ต้าตีบ, ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ, ลิ้นหัวใจตีบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
byssinosis(n) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
cyanosisภาวะผิวคล้ำเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nosiAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
nosiYou must leave diagnosis to your doctor.
nosiI've been nosing around the office trying to find out the news.
nosiYes, it seems it was a misdiagnosis.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำนาย[kān thamnāi] (n) EN: prediction ; prognosis
การตรวจวินิจฉัย[kān trūat winitchai] (n) EN: diagnosis  FR: diagnostic [m]
การวินิจฉัย[kān winitchai] (n) EN: diagnosis
การวินิจฉัยปัญหา[kān winitchai panhā] (n, exp) EN: problem diagnosis
การวินิจฉัยโรค[kān winitchai rōk] (n, exp) EN: diagnosis
ความสว่าง[khwām sawāng] (n) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame  FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
เมฆฉาย[mēkchāi] (n) EN: diagnosing the nature of the disease by incantations
ปรัชญา[pratyā = pratchayā] (n) EN: philosophy ; gnosis ; prajna  FR: philosophie [f] ; gnose [f]
แสงสว่าง[saēngsawāng] (n) EN: bright light ; strong light  FR: lumière vive [f] ; luminosité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSING N OW1 Z IH0 NG
AGNOSIO AE0 G N OW1 S IY0 OW0
JANOSIK Y AH0 N OW1 S IH0 K
NOSINESS N OW1 Z IY0 N AH0 S
HYPNOSIS HH IH0 P N OW1 S AH0 S
ADENOSINE AH0 D EH1 N AH0 S IY2 N
PROGNOSIS P R AA0 G N OW1 S AH0 S
DIAGNOSIS D AY2 AH0 G N OW1 S AH0 S
DIAGNOSING D AY2 AH0 G N OW1 S IH0 NG
MISDIAGNOSIS M IH0 S D AY2 IH0 G N OW1 S AH0 S
ISOPRINOSINE IH2 S AH0 P R IH1 N AH0 S IY2 N
ALUMINOSILICATE AH0 L UW2 M AH0 N OW0 S IH1 L AH0 K EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nosier (j) nˈouzɪəʳr (n ou1 z i@ r)
nosing (v) nˈouzɪŋ (n ou1 z i ng)
nosiest (j) nˈouzɪɪst (n ou1 z i i s t)
hypnosis (n) hˈɪpnˈousɪs (h i1 p n ou1 s i s)
diagnosis (n) dˌaɪəgnˈousɪs (d ai2 @ g n ou1 s i s)
prognosis (n) prˈɒgnˈousɪs (p r o1 g n ou1 s i s)
diagnosing (v) dˈaɪəgnouzɪŋ (d ai1 @ g n ou z i ng)
luminosity (n) lˌuːmɪnˈɒsɪtiː (l uu2 m i n o1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诊断[zhěn duàn, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] diagnosis; to diagnose, #1,974 [Add to Longdo]
确诊[què zhěn, ㄑㄩㄝˋ ㄓㄣˇ, / ] to make a definite diagnosis, #7,830 [Add to Longdo]
预后[yù hòu, ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] prognosis (esp. medical), #9,745 [Add to Longdo]
诊疗[zhěn liáo, ㄓㄣˇ ㄌㄧㄠˊ, / ] diagnosis and treatment, #15,449 [Add to Longdo]
催眠[cuī mián, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ, ] hypnosis, #18,728 [Add to Longdo]
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness, #19,619 [Add to Longdo]
群落[qún luò, ㄑㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˋ, ] biocoenosis; ecological community, #24,542 [Add to Longdo]
预兆[yù zhào, ㄩˋ ㄓㄠˋ, / ] omen; (med.) prognosis, #29,925 [Add to Longdo]
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, / ] another visit to doctor; further diagnosis, #33,493 [Add to Longdo]
腺苷[xiàn gān, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine, #37,046 [Add to Longdo]
辨证论治[biàn zhèng lùn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄓˋ, / ] holistic diagnosis and treatment (in traditional Chinese medicine), #48,139 [Add to Longdo]
光度[guāng dù, ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ, ] luminosity, #52,816 [Add to Longdo]
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] awaiting diagnosis, #56,136 [Add to Longdo]
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, / ] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood), #60,622 [Add to Longdo]
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] brightness; luminosity, #89,346 [Add to Longdo]
坎德拉[kǎn dé lā, ㄎㄢˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] candela (unit of luminosity); standard candle, #208,836 [Add to Longdo]
梅斯梅尔[Méi sī méi ěr, ㄇㄟˊ ㄙ ㄇㄟˊ ㄦˇ, / ] Mesmer (name); Franz Anton Mesmer (1734-1815), Austrian doctor who introduced hypnosis, #368,299 [Add to Longdo]
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
人畜共患症[rén chù gòng huàn zhèng, ㄖㄣˊ ㄔㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄥˋ, ] zoonosis [Add to Longdo]
催眠状态[cuī mián zhuàng tài, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] hypnosis [Add to Longdo]
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity of light; luminosity [Add to Longdo]
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] Adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
认识不能[rèn shi bù néng, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, / ] agnosia [Add to Longdo]
超声诊断[chāo shēng zhěn duàn, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] ultrasonic diagnosis; diagnosis using ultrasonic scan [Add to Longdo]
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, / ] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition [Add to Longdo]
酪氨酸代谢病[lào ān suān dài xiè bìng, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] yrosinosis [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] Konosirus punctatus [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楽しい[たのしい, tanoshii] สนุกสนาน
建物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
得体の知れない[えたいのしれない, etainoshirenai] (adj) ยากจะอ่านออก, ยากจะมองออก, ยากจะเข้าใจ, ไม่รู้ลึกตื้นหนาบาง
袖の下[そでのした, sodenoshita] (n) เงินใต้โต๊ะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausladung {f}nosing [Add to Longdo]
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]
Diagnosesystem {n}diagnosis system [Add to Longdo]
Fehldiagnose {f}wrong diagnosis [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}remote diagnosis [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}telediagnosis [Add to Longdo]
Früherkennung {f}early diagnosis [Add to Longdo]
Hypnose {f} | Hypnosen {pl}hypnosis | hypnoses [Add to Longdo]
Lichtstärke {f}; Leuchtkraft {f}; Helligkeit {f} | Lichtstärken {pl}luminosity | luminosities [Add to Longdo]
Neugier {f}; Neugierde {f}nosiness [Add to Longdo]
Prognose {f}; Zukunftsprognose {f} | Prognosen {pl}; Zukunftsprognosen {pl}forecast; prognosis | forecasts [Add to Longdo]
Selbsthypnose {f} [math.]autohypnosis [Add to Longdo]
Vorhersage {f} | Vorhersagen {pl}prognosis | prognoses [Add to Longdo]
diagnostizieren | diagnostizierend | diagnostiziert | er/sie diagnostiziert | ich/er/sie diagnostizierteto make a diagnosis | making a diagnosis | made a diagnosis | he/she makes a diagnosis | I/he/she made a diagnosis [Add to Longdo]
diagnostizieren | diagnostizierend | diagnostiziert | er/sie diagnostiziert | ich/er/sie diagnostizierteto diagnoss | diagnosing | diagnosed | er/sie diagnoses | I/he/she diagnosed [Add to Longdo]
neugierig {adv}nosily [Add to Longdo]
neugierig {adj} | neugieriger | am neugierigstennosy | nosier | nosiest [Add to Longdo]
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin [Add to Longdo]
Stenose {f}; Einengung eines Kanals [med.]stenosis [Add to Longdo]
Zyanose {f}; Blaufärbung der Haut [med.]cyanosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
アデノシン[adenoshin] (n) adenosine [Add to Longdo]
アデノシンデアミナーゼ[adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase [Add to Longdo]
アデノシン一リン酸;アデノシン一燐酸[アデノシンいちリンさん(アデノシン一リン酸);アデノシンいちりんさん(アデノシン一燐酸), adenoshin ichi rin san ( adenoshin ichi rin san ); adenoshin ichirinsan ( adenoshin] (n) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
アデノシン三リン酸;アデノシン三燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシン三リン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン三燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
アデノシン二リン酸;アデノシン二燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
イノシトール[inoshito-ru] (n) inositol [Add to Longdo]
イノシン酸[イノシンさん, inoshin san] (n) inosinic acid [Add to Longdo]
グアノシン[guanoshin] (n) guanosine [Add to Longdo]
グアノシン三燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
グノーシス[guno-shisu] (n) gnosis (gre [Add to Longdo]
グノーシス主義[グノーシスしゅぎ, guno-shisu shugi] (n) gnosis; Gnosticism [Add to Longdo]
ジデオキシイノシン[jideokishiinoshin] (n) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
ズーノーシス[zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
チアノーゼ[chiano-ze] (n) cyanosis (ger [Add to Longdo]
ヒプノシス[hipunoshisu] (n) hypnosis [Add to Longdo]
ビタミン過剰症[ビタミンかじょうしょう, bitamin kajoushou] (n) hypervitaminosis [Add to Longdo]
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis [Add to Longdo]
ポリノジック[porinojikku] (n) polynosic [Add to Longdo]
遺伝子診断[いでんししんだん, idenshishindan] (n) genetic diagnosis [Add to Longdo]
一等鯛[いっとうだい;イットウダイ, ittoudai ; ittoudai] (n) (uk) North Pacific squirrelfish (Sargocentron spinosissimum) [Add to Longdo]
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
画像診断[がぞうしんだん, gazoushindan] (n) image diagnosis [Add to Longdo]
鑑別診断[かんべつしんだん, kanbetsushindan] (n) differential diagnosis [Add to Longdo]
癌診断;がん診断[がんしんだん, ganshindan] (n) cancer diagnosis [Add to Longdo]
狭窄;狭さく[きょうさく, kyousaku] (adj-na,n) stricture; stenosis; contraction [Add to Longdo]
血清診断[けっせいしんだん, kesseishindan] (n) serodiagnosis [Add to Longdo]
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion [Add to Longdo]
幻覚症[げんかくしょう, genkakushou] (n) hallucinosis [Add to Longdo]
枯草熱[こそうねつ, kosounetsu] (n) (obs) (See 花粉症) hay fever; pollinosis (allergy to pollen) [Add to Longdo]
誤診[ごしん, goshin] (n,vs) wrong diagnosis; misdiagnosis [Add to Longdo]
黒皮症[こくひしょう, kokuhishou] (n) melanosis [Add to Longdo]
細胞検査[さいぼうけんさ, saiboukensa] (n) (See 細胞診) cytodiagnosis [Add to Longdo]
細胞診[さいぼうしん, saiboushin] (n) cytodiagnosis [Add to Longdo]
擦り付ける;摩り付ける;擦りつける;摩りつける;すり付ける;擦付ける[すりつける;こすりつける(擦り付ける;擦りつける;擦付ける), suritsukeru ; kosuritsukeru ( suri tsukeru ; suri tsukeru ; satsu tsukeru )] (v1,vt) (1) to rub against; to nuzzle against (e.g. dog nosing a person); (2) to strike (a match) [Add to Longdo]
視空間失認[しくうかんしつにん, shikuukanshitsunin] (n) visuospatial agnosia [Add to Longdo]
自己検査[じこけんさ, jikokensa] (n) self-checking; self-diagnosis [Add to Longdo]
自己催眠[じこさいみん, jikosaimin] (n) auto-hypnosis; self-hypnosis; self-induced hypnotism [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだん, jikoshindan] (n) {comp} self-diagnosis [Add to Longdo]
自己診断システム[じこしんだんシステム, jikoshindan shisutemu] (n) self-checking system; self-diagnosis system [Add to Longdo]
失認症[しつにんしょう, shitsuninshou] (n) agnosia (loss of ability to recognize objects, persons, sounds, shapes, or smells) [Add to Longdo]
術前[じゅつぜん, jutsuzen] (adj-no) preoperative (preparation, diagnosis, etc.) [Add to Longdo]
診断[しんだん, shindan] (n,vs,adj-no) diagnosis; (P) [Add to Longdo]
診断法[しんだんほう, shindanhou] (n) means of diagnosis [Add to Longdo]
診療[しんりょう, shinryou] (n,vs) medical examination and treatment; diagnosis; (P) [Add to Longdo]
人獣共通感染症[じんじゅうきょうつうかんせんしょう, jinjuukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top