ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nose

N OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nose-, *nose*
Possible hiragana form: のせ
English-Thai: Longdo Dictionary
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nose(n) จมูก, Syn. nares, nostrils, snoot
nosey(adj) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosy, prying, snoopy, Ant. incurious
nosebag(n) กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า, Syn. feedbag
nosegay(n) ช่อดอกไม้ช่อเล็กๆ (ที่มีกลิ่นหอม), Syn. bouquet, corsage, posy
nose job(n) การผ่าตัดจมูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การทำศัลยกรรมจมูก
nose out(phrv) (สัตว์) ดมกลิ่นหา (บางสิ่ง), Syn. smell out, sniff out
nose out(phrv) ค้นพบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. smell out, sniff out
nosedive(n) การไถลลงสู่เบื้องล่าง
nosedive(vi) ไถลลงสู่เบื้องล่าง, Syn. plummet
nose into(phrv) เข้าไปยุ่งกับ (เรื่องของคนอื่น), Syn. poke into, pry into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nose diven. การจิกหัว (เครื่องบิน) ลง,การตกลงหรือบินลงมาอย่างรวดเร็ว, Syn. plunge
nose-dive(โนซ'ไดว) vi. จิกหัวลงมา, See also: nose-diving n.
nosebleed(โนซ'บลีด) n. เลือดกำเดา,เลือดจากจมูก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet, posy
nosepiece(โนซ'พีซฺ) n. ส่วนที่คลุมจมูก,สายรั้งม้าหรือสุนัขที่รัดผ่านจมูก,ส่วนของกรอบแว่นที่ดั้งจมูก
nosey(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arenose(อาร์'รีโนส) adj. เป็นทราย, มีทรายปนมาก (arenous, arenulous)
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
nose(n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nose๑. ชั้นหินคดโค้งรูปจมูก๒. ยอดโค้งรูปจมูก๓. เขารูปจมูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nose, saddle-back; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, saddle; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, swayback; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nose diseasesโรคจมูก [TU Subject Heading]
Nose neoplasmsเนื้องอกจมูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noseAnd you said I didn't have a nose for what's popular.
noseAn elephant has a long nose.
noseAn offensive smell greets one's nose.
noseAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
noseAuto imports will take a nose-dive in the first quarter.
noseBlow your nose with this handkerchief.
noseBob is really a brown noser.
noseCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
noseDon't cut off your nose to spite your face.
noseDon't nose about my room.
noseDon't pick your nose.
noseDon't stick your nose into my personal affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายจมูก(n) nose tip, Example: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้, Thai Definition: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
เลือดกำเดา(n) nosebleed, Example: นักมวยฝ่ายแดงมีเลือดกำเดาออกทางจมูก, Thai Definition: เลือดที่ออกมาทางจมูก
นาสิก(n) nose, Syn. จมูก, นาสา, พระนาสิก, Notes: (ราชา)
กำเดา(n) nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai Definition: เลือดที่ออกทางจมูก
จมูก(n) nose, See also: organ of smell, Example: จมูกประกอบด้วยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซึ่งแบ่งเป็นซ้ายและขวา, Count Unit: จมูก, Thai Definition: อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู 2 รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก
นัตถุ์(n) nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องจมูกวัวควาย[chǿng jamūk wūa-khwāi] (n, exp) EN: hole in a nose of an ox/buffalo
ดั้ง[dang] (n) EN: bridge ; bridge of the nose
ดั้งจมูก[dang jamūk] (n, exp) EN: bridge of the nose
จมูก[jamūk] (n) EN: nose  FR: nez [m] ; pif [m] (fam.) ; tarin [m] (fam.)
จมูกแบน[jamūk baēn] (n, exp) EN: flat nose  FR: nez épaté [m]
จมูกบี้[jamūk bī] (n, exp) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose
จมูกชี้ฟ้า[jamuk chī fā] (n, exp) EN: tip-tilted nose ; turnup nose
จมูกดั้งหัก[jamūk dang hak] (n, exp) EN: crooked nose
จมูกโด่ง[jamūk dong] (n, exp) EN: prominent nose ; aquiline nose  FR: nez aquilin [m]
จมูกแหลม[jamūk laēm] (n, exp) EN: sharp-pointed nose

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSE N OW1 Z
NOSED N OW1 Z D
NOSEK N OW1 S EH0 K
NOSES N OW1 Z IH0 Z
NOSEDIVE N OW1 Z D AY2 V
NOSEBLEED N OW1 Z B L IY2 D
NOSEDIVED N OW1 Z D AY2 V D
NOSEWORTHY N OW1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nose (v) nˈouz (n ou1 z)
nosed (v) nˈouzd (n ou1 z d)
noses (v) nˈouzɪz (n ou1 z i z)
nosey (j) nˈouziː (n ou1 z ii)
nosebag (n) nˈouzbæg (n ou1 z b a g)
nosegay (n) nˈouzgɛɪ (n ou1 z g ei)
nosebags (n) nˈouzbægz (n ou1 z b a g z)
nosecone (n) nˈouzkoun (n ou1 z k ou n)
nosedive (v) nˈouzdaɪv (n ou1 z d ai v)
nosegays (n) nˈouzgɛɪz (n ou1 z g ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bí, ㄅㄧˊ, ] nose, #4,274 [Add to Longdo]
鼻子[bí zi, ㄅㄧˊ ㄗ˙, ] nose, #5,078 [Add to Longdo]
鼻咽[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, ] nose and throat [Add to Longdo]
鼻针疗法[bí zhēn liáo fǎ, ㄅㄧˊ ㄓㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] nose-acupuncture therapy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] TH: วางลงบน  EN: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ติดรถไปด้วย  EN: to take on board
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ร่วมวงด้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nase {f} | Nasen {pl} | die Nase voll haben | die Nase voll haben von etw. | die Nase voll haben von allem | eine Nase drehen; eine lange Nase machen | jdn. an der Nase herumführen [übtr.] | jdn. an der Nase herumführen [übtr.]nose | noses | to be fed up with | to have a belly full of sth. | to be fed up with the whole shebang | to thumb one's nose; to cock a snook | to draw a red herring across the track [fig.] | to muck around with sb. [Add to Longdo]
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin [Add to Longdo]
Riecher {m} [ugs.] (Gespür) | einen guten (für etw.) Rieser habennose | to have a sixth sense (for sth.) [Add to Longdo]
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machennose dive; nosedive | to nosedive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アズマギンザメ[azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token [Add to Longdo]
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
載せる[のせる, noseru] setzen, legen, stellen;, beladen, laden;, eintragen, veroeffentlichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nose
   n 1: the organ of smell and entrance to the respiratory tract;
      the prominent part of the face of man or other mammals; "he
      has a cold in the nose" [syn: {nose}, {olfactory organ}]
   2: a front that resembles a human nose (especially the front of
     an aircraft); "the nose of the rocket heated up on reentry"
   3: the front or forward projection of a tool or weapon; "he
     ducked under the nose of the gun"
   4: a small distance; "my horse lost the race by a nose"
   5: a symbol of inquisitiveness; "keep your nose out of it"
   6: the sense of smell (especially in animals); "the hound has a
     good nose"
   7: a natural skill; "he has a nose for good deals"
   8: a projecting spout from which a fluid is discharged [syn:
     {nozzle}, {nose}]
   v 1: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
      nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in},
      {pry}, {nose}, {poke}]
   2: advance the forward part of with caution; "She nosed the car
     into the left lane"
   3: catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the
     drugs" [syn: {scent}, {nose}, {wind}]
   4: push or move with the nose
   5: rub noses [syn: {nuzzle}, {nose}]
   6: defeat by a narrow margin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top