ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

normal

N AO1 R M AH0 L   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -normal-, *normal*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
normal[N] ภาวะปกติ
normal[ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
normalcy[N] สภาวะปกติ, Syn. normality
normally[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall
normalise[VI] กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์), Syn. normalise
normalise[VT] ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalize
normalise[VT] ทำให้เป็นมาตรฐาน, Syn. standardise
normality[N] ความปกติ, Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy, Ant. madness, insanity
normalize[VI] กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์), Syn. normalise
normalize[VT] ทำให้เหมือนปกติ, See also: ทำให้ปกติ, Syn. conventionalize, normalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ,ต่ำกว่าปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal๑. ปรกติ๒. แนวฉาก๓. เส้นแนวฉาก, เส้นปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ normal line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal age at deathอายุปรกติเมื่อตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
normal bend testการทดสอบดัดโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ face bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
normal componentส่วนประกอบแนวฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal degree-daysองศา-วันปรกติ, ดีกรี-เดย์ปรกติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
normal derivativeอนุพันธ์แนวฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal deviationการเบี่ยงเบนปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normal distributionการแจกแจงปรกติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal depthnormal depth, ความลึกปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Normal Fault รอยเลื่อนปกติ
รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้างบนระนาบรอย เลื่อน เคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพัทธ์กับส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนเคลื่อนตัวย้อนขึ้น เรียกว่า รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับ หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (thrust fault) [สิ่งแวดล้อม]
normal faultnormal fault, รอยเลื่อนปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
normal pool levelnormal pool level, ระดับกักเก็บปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Temperature and Pressure (NTP) อุณหภูมิและความดันปกติ
สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
normal wear and tear (n ) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
normalisation (phrase ) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Normal.ปกติ Into the Wild (2013)
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา 12 Angry Men (1957)
Of course, of course. It is quite normal.ของหลักสูตรของหลักสูตร มัน เป็นเรื่องปกติมาก The Old Man and the Sea (1958)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
-Sometimes when you don't feel normal doing a normal thing makes you feel normal.บางครั้งเวลาที่คุณรู้สึกไม่ปกติ การทำเรื่องปกติทำให้คุณรู้สึกปกติ Oh, God! (1977)
Don't worry about that. It's perfectly normal.ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น มันเป็นปกติ Airplane! (1980)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
Seem to be normal.ดูเหมือนเขาจะปกติดีซะด้วย The Thing (1982)
Does that mean you believe Hal can be restored to normal functioning?หมายความว่าคุณเชื่อว่า แฮล สามารถเรียกคืนการทำงาน ปกติ? ฉันหวังว่า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Breathe normal.หายใจปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The mission is proceeding normally.ภารกิจคือการดำเนินการ ตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
normalAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
normalA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
normalA sentence normally has a subject and a verb.
normalConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
normal"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
normalFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
normalHe applied himself to his study, without thought for his normal life.
normalHer behavior was a departure from the normal.
normalHer fever came down to normal.
normalHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
normalHis temperature is normal.
normalI don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบสามสิบสอง[ADJ] full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
เป็นปกติ[ADJ] normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
สม่ำเสมอ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
เป็นธรรมดา[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยปกติ[ADV] usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามปกติ[ADV] normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng thammadā) FR: parler d'une voix normale
อปกติ[adj.] (apakati = apokkati) EN: abnormal   
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thammadā) EN: normal   FR: normal ; ordinaire
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal   FR: perpendiculaire ; normal
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkati) EN: normally ; usually ; ordinarily   
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general   FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
จิตวิทยาอปกติ[n. exp.] (jittawitthayā apakati = jittawitthayā apokkati) EN: abnormal psychology   
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NORMAL    N AO1 R M AH0 L
NORMALCY    N AO1 R M AH0 L S IY0
NORMALLY    N AO1 R M AH0 L IY0
NORMALLY    N AO1 R M L IY0
NORMALITY    N AO2 R M AE1 L AH0 T IY0
NORMALIZE    N AO1 R M AH0 L AY2 Z
NORMALIZED    N AO1 R M AH0 L AY2 Z D
NORMALIZING    N AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 NG
NORMALIZATION    N AO2 R M AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
normal    (n) nˈɔːml (n oo1 m l)
normalcy    (n) nˈɔːmlsiː (n oo1 m l s ii)
normally    (a) nˈɔːməliː (n oo1 m @ l ii)
normality    (n) nˈɔːmˈælɪtiː (n oo1 m a1 l i t ii)
normalize    (v) nˈɔːməlaɪz (n oo1 m @ l ai z)
normalized    (v) nˈɔːməlaɪzd (n oo1 m @ l ai z d)
normalizes    (v) nˈɔːməlaɪzɪz (n oo1 m @ l ai z i z)
normalizing    (v) nˈɔːməlaɪzɪŋ (n oo1 m @ l ai z i ng)
normalization    (n) nˌɔːməlaɪzˈɛɪʃən (n oo2 m @ l ai z ei1 sh @ n)
normalizations    (n) nˌɔːməlaɪzˈɛɪʃənz (n oo2 m @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] normal nature of man; rule, #19,427 [Add to Longdo]
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, ] normalization (of diplomatic relations etc), #20,668 [Add to Longdo]
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Normal University; teacher-training college, #41,097 [Add to Longdo]
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, / ] normally; ordinarily speaking, #68,305 [Add to Longdo]
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] normal line to a surface, #82,457 [Add to Longdo]
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other, #122,937 [Add to Longdo]
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, / ] normal practice, #133,262 [Add to Longdo]
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] normal operation; proper functioning [Add to Longdo]
法向量[fǎ xiàng liàng, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] normal vector [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normalbedingung {f} | Normalbedingungen {pl}normal condition | normal conditions [Add to Longdo]
Normalbereich {m}normal region [Add to Longdo]
Normalbeschleunigung {f}normal acceleration [Add to Longdo]
Normalbetrieb {m}normal operation [Add to Longdo]
Normalbetrieb {m}general duty [Add to Longdo]
Normalbürger {m}common man [Add to Longdo]
Normaldrahtlehre {f}standard wire gauge (SWG) [Add to Longdo]
Normale {f} [math.] | Normalen {pl}normal | normals [Add to Longdo]
Normalfall {m}normal case [Add to Longdo]
Normalform {f}canonical form; normal form [Add to Longdo]
Normalgleichung {f} [math.]normal equation [Add to Longdo]
Normalien {pl}standard components; standard elements [Add to Longdo]
Normalisierung {f}normalization [Add to Longdo]
Normalität {f}normalcy [Add to Longdo]
Normalität {f} | Normalitäten {pl}normality | normalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal [Add to Longdo]
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
ノーマライズ[, no-maraizu] (n) normalize; normalise; (P) [Add to Longdo]
ノーマライゼーション[, no-maraize-shon] (n) normalization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 normal
   adj 1: conforming with or constituting a norm or standard or
       level or type or social norm; not abnormal; "serve wine
       at normal room temperature"; "normal diplomatic
       relations"; "normal working hours"; "normal word order";
       "normal curiosity"; "the normal course of events" [ant:
       {abnormal}, {unnatural}]
   2: in accordance with scientific laws [ant: {paranormal}]
   3: being approximately average or within certain limits in e.g.
     intelligence and development; "a perfectly normal child"; "of
     normal intelligence"; "the most normal person I've ever met"
     [ant: {abnormal}]
   4: forming a right angle
   n 1: something regarded as a normative example; "the convention
      of not naming the main character"; "violence is the rule
      not the exception"; "his formula for impressing visitors"
      [syn: {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 natural
 
 1. doğal, tabii, asıl, doğuştan
 2. normal, suni olmayan
 3. tabiata uygun
 4. (müz.) doğal, natürel
 5. (A.B.D.), (k. dili) doğuştan hünerli kimse
 6. (müz.) be kar
 7. piyanonun beyaz tuşu
 8. (eski) doğuştan budala. natural child gayri meşru çocuk
 9. öz çocuk. natural childbirth ilaçsız ve ağrısız doğum
 10. böyle doğum için hazırlık metodu. natural color asıl renk. natural gas yeraltından elde edilen ve yakıt olarak kullanılan metanlı gaz. natural history tabiat bilgisi. natural philosophy (eski) fen, tabiat bilgisi. natural resources doğal kaynaklar. natural rights (huk.) doğal haklar. naturally tabii şekilde, doğuştan
 11. tabii, şüphesiz. naturalness tabiilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 normal
 
 1. normal: tabii, uygun, muntazam
 2. düzgülü
 3. (geom.) dikey
 4. dikey, normal
 5. alışılmış durum, standart. normal distribution normal eğriyle gösterilen frekans dağılımı. normal school öğretmen okulu. normalcy, normal'ity tabiilik, normallik. normalize tabiileştirmek, normal kılmak. normally genellikle, çoğunlukla
 6. tabii olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 normative
 
 1. kaide teşkil eden, kaideye ait, düzgüsel, düzgülü, normal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 par
 
 1. eşitlik, musavat
 2. hisse senetleri ve kıymetli kağıtların itibari değerleri
 3. golfta topun deliğe girebilmesi için gerekli vuruş sayısı. above par (tic.) itibari kıymetten daha yüksek. at par. başa baş. below par (tic.) itibari kıymetten düşük. par value itibari kıymet. on a par with eşit derecede veya kıymette. up to par itibari kıymetini bulmuş, yeterli, normal.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top