ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nomadic

N OW0 M AE1 D IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nomadic-, *nomadic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomadic(adj) ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ, See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป, Syn. mobile, peregrine, roving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomadic(โนแมด'ดิค) adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ๆ ,ท่องเที่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomadic๑. -พเนจร๒. อิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomadicเร่ร่อน, ไม่อยู่เป็นที่, พเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
They're tight-knit and nomadic like our unsubs, but not usually prone to violence.พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และเร่รอนไปทั่วเหมือนกับผู้ต้องสงสัยของเรา แต่ไม่ค่อยมีประวัติเรื่องความรุนแรง Bloodline (2009)
Some say he's a real scholar, an nomadic doctor holding a scalpel. Others call him a good-for-nothing liar.บางคนก็เรียกเขาว่า เป็นคนโกหกที่ไม่มีอะไรดี 1911 (2011)
Transfer of money from a nomadic culture that has always known jewelry is the easiest way to move wealth.การเคลื่อนย้ายเงิน ในวัฒนธรรมของพวกนอมาดิค เป็นเรื่องที่เรารู้กันดี อัญมณีเป็นทางที่ง่ายที่สุด ที่จะเคลื่อนย้ายความมั่งคั่ง Clean Skin (2011)
Well, the nomadic lifestyle doesn't allow for much permanence, I'm afraid.ไม่ได้คิดเผื่อไว้สำหรับความคงทนมากนัก ฉันกลัวน่ะ Forgiveness (2012)
People all over the world made the difficult transition from nomadic cultures to agricultural ones that used solar energy more efficiently.ผู้คนทั่วโลกทำให้การ เปลี่ยนแปลงที่ยากลำบาก จากวัฒนธรรมกับคน เร่ร่อนการเกษตร ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น The World Set Free (2014)
How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century, and the next millennium?ไกลเท่าไหร่จะสายพันธุ์ ที่ท่องเที่ยวของเรา ได้เดินในตอนท้ายของศตวรรษถัดไป และสหัสวรรษต่อไปหรือไม่ The Immortals (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMADIC N OW0 M AE1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomadic (j) nˈoumˈædɪk (n ou1 m a1 d i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad, #27,084 [Add to Longdo]
浩特[hào tè, ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, ] nomadic camp; town or village (Mongolian: khot) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮮卑[せんぴ, senpi] (n) Xianbei (ancient nomadic tribe of northern Asia) [Add to Longdo]
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE [Add to Longdo]
遊牧民族[ゆうぼくみんぞく, yuubokuminzoku] (n) nomadic tribe; nomadic people; nomadic race [Add to Longdo]
流浪の民[るろうのたみ, rurounotami] (n) wandering people; nomadic tribe [Add to Longdo]
匈奴[きょうど;フンヌ, kyoudo ; funnu] (n) (See フン族) Xiongnu; ancient Central Asian nomadic people often associated with the Huns [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nomadic
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top