ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisome-, *noisome*
Possible hiragana form: のいそめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisome(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา, Syn. loathsome, nauseating, nauseous, Ant. wholesome
noisomeness(n) ความน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious, bad

English-Thai: Nontri Dictionary
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียว[khīo] (adj) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisome (j) nˈɔɪsəm (n oi1 s @ m)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisome
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top