ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noble

N OW1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noble-, *noble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noble(adj) ชั้นสูง, See also: มีตระกูล, สูงศักดิ์, Syn. solid, upstanding, worthy, Ant. dishonorable, lowborn
noble(n) คนชั้นสูง, See also: คนสูงส่ง, คนสูงศักดิ์, Syn. magnanimousness, grandeur
nobleman(n) ขุนนาง, See also: ผู้ดี, Syn. aristocrat, peer, noble
nobleness(n) ความมีคุณธรรมสูง, See also: ความสูงส่ง, Syn. magnificence
noblewoman(n) คุณหญิง, See also: ผู้ดี, หญิงสูงศักดิ์, Syn. aristocrat, countess, empress
nobleminded(adj) ซึ่งมีคุณธรรมสูง
Noble prizes(n) รางวัลโนเบล (มอบให้ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดสาขาต่างๆ)
noblesse oblige(n) ความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high, grand
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
ennoble(เอนโน'เบิล) vt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้สูงส่ง,มอบตำแหน่งอันมีเกียรติให้., See also: ennoblement n. ดูennoble ennobler n. ดูennoble ennoblingly adv. ดูennoble, Syn. improve, uplift
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility, ignobleness n. ignobly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
noble(n) พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noble savage, theคนเถื่อนใจธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
noble gasแก๊สมีตระกูล, ดู inert gas [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
noble metalโลหะมีตระกูล, ธาตุหรือโลหะผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาหรือทำปฏิกิริยาได้ยาก เช่น ทองคำ แพลทินัม เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobleAn honest man is the noblest work of God.
nobleAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
nobleHe has a noble mind.
nobleHe is a man of noble birth.
nobleHe is a man of noble blood.
nobleHe is a man of noble mind.
nobleHe is of noble ancestry.
nobleHe springs from a noble family.
nobleHe was born into a noble family.
nobleHis act was animated by noble ideals.
nobleHis noble deed deserves praise indeed.
nobleI am certain that you have noble thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สูงศักดิ์(n) nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai Definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้ดีเก่า(n) aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai Definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
สกุล(n) noble birth
ขุน(n) titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai Definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
ขุนนาง(n) nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
มีสกุล(adj) noble, See also: grand, majestic, high, honourable, Syn. ชั้นสูง, Ant. ไร้สกุล, Example: ผ้าไหมได้รับความยกย่องว่าเป็นผ้ามีสกุล
ใจสูง(adj) high-minded, See also: noble-minded, righteous, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: คนใจสูงย่อมเป็นที่รักใคร่ของคนที่รู้จัก
ก๊าซเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count Unit: ก๊าซ
แก๊สเฉื่อย(n) inert gas, See also: noble gas, rare gas, Syn. ก๊าซเฉื่อย, Thai Definition: ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน
อริยมรรค(n) noble path (which has eight factors or eightfold noble path), See also: sublime paths of the holy life, Syn. พระอริยมรรค, Example: คนที่ต้องการดับทุกข์จึงได้เดินตามทางแห่งพระอริยมรรค, Thai Definition: ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์ มีองค์ 8 มี สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น, ทางดำเนินของพระอริยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อริยสัจ[Ariyasat] (n) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)  FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[Ariyasat sī] (n, exp) EN: the four Noble Thruths  FR: les quatre Nobles vérités
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
จัญไร[janrai] (adj) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil  FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
แก๊สมีตระกูล[kaētmi trakūn] (n, exp) EN: noble gas  FR: gaz noble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBLE N OW1 B AH0 L
NOBLET N AA1 B L AH0 T
NOBLES N OW1 B AH0 L Z
NOBLER N OW1 B L ER0
NOBLEST N OW1 B L IH0 S T
NOBLE'S N OW1 B AH0 L Z
NOBLETT N AA1 B L IH0 T
NOBLEMAN N OW1 B AH0 L M AH0 N
NOBLESSE N OW0 B L EH1 S
NOBLEMAN'S N OW1 B AH0 L M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noble (n) nˈoubl (n ou1 b l)
nobler (j) nˈoublər (n ou1 b l @ r)
nobles (n) nˈoublz (n ou1 b l z)
noblest (j) nˈoublɪst (n ou1 b l i s t)
nobleman (n) nˈoublmən (n ou1 b l m @ n)
noblemen (n) nˈoublmən (n ou1 b l m @ n)
noblesse (n) nˈoublˈɛs (n ou1 b l e1 s)
noblesse oblige (n) nˈoublˌɛs-əblˈiːʒ (n ou1 b l e2 s - @ b l ii1 zh)
noble-mindedness (n) nˌoubl-mˈaɪndɪdnəs (n ou2 b l - m ai1 n d i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] nobleman; person of noble character, #10,137 [Add to Longdo]
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism, #32,359 [Add to Longdo]
华族[huá zú, ㄏㄨㄚˊ ㄗㄨˊ, / ] noble family, #67,529 [Add to Longdo]
女公子[nǚ gōng zǐ, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] noble lady; (honorific) your daughter, #186,483 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}noble gas [Add to Longdo]
Edelmetall {n}noble metal [Add to Longdo]
edle Gesinnung {f}noble sentinents [Add to Longdo]
edeldenkend {adj}noble minded [Add to Longdo]
nobel; erhaben; großzügig; großmütig {adj} | nobler; erhabener; großzügiger; großmütiger; großherziger | am nobelsten; am erhabensten; am großzügigsten; am großmütigsten; am großherzigstennoble | nobler | noblest [Add to Longdo]
Nobelbekassine {f} [ornith.]Noble Snipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ノーブル[no-buru] (adj-na) noble; (P) [Add to Longdo]
ノーブルマン[no-buruman] (n) nobleman [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
英姿[えいし, eishi] (n) noble figure [Add to Longdo]
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noble
   adj 1: impressive in appearance; "a baronial mansion"; "an
       imposing residence"; "a noble tree"; "severe-looking
       policemen sat astride noble horses"; "stately columns"
       [syn: {baronial}, {imposing}, {noble}, {stately}]
   2: of or belonging to or constituting the hereditary aristocracy
     especially as derived from feudal times; "of noble birth"
     [ant: {lowborn}]
   3: having or showing or indicative of high or elevated
     character; "a noble spirit"; "noble deeds" [ant: {ignoble}]
   4: inert especially toward oxygen; "a noble gas such as helium
     or neon"; "noble metals include gold and silver and platinum"
   n 1: a titled peer of the realm [syn: {Lord}, {noble},
      {nobleman}] [ant: {Lady}, {noblewoman}, {peeress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top