ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobility

N OW0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobility-, *nobility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobility(n) ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobility(n) คนชั้นสูง, See also: ผู้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม

English-Thai: Nontri Dictionary
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชั้นขุนนาง[chonchan khunnāng] (n, exp) EN: nobility
ขุนน้ำขุนนาง[khunnām khunnāng] (n, exp) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[khunnāng] (n) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กว่าน[kwān] (n) EN: bureaucrat ; lord ;, peer ; nobility
ฐานันดร[thānandøn] (n) EN: rank of nobility ; order of precedence
ฐานันดรศักดิ์[thānandøn sak] (n, exp) EN: rank of nobility
ยศศักดิ์[yot sak] (n, exp) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBILITY N OW0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nobility (n) nˈoubˈɪlɪtiː (n ou1 b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle), #11,808 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトリキ[patoriki] (n) (See プレブス) patricians (ancient Roman nobility) (lat [Add to Longdo]
雲上人[うんじょうびと, unjoubito] (n) the nobility [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility [Add to Longdo]
貴族階級[きぞくかいきゅう, kizokukaikyuu] (n,adj-no) noble class; nobility [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
九卿[きゅうけい, kyuukei] (n) (1) (arch) nine ministers (of the ancient Chinese government); (2) (See 公卿・くぎょう) nobility [Add to Longdo]
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
公家;公卿;上達部[くげ(公家;公卿);くぎょう(公卿);かんだちめ(上達部), kuge ( kuge ; kou kyou ); kugyou ( kou kyou ); kandachime ( joutatsu bu )] (n) Imperial Court; court noble; the nobility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nobility
   n 1: a privileged class holding hereditary titles [syn:
      {nobility}, {aristocracy}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]
   3: the state of being of noble birth [syn: {nobility},
     {noblesse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top